E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zámer obce Valaská Belá prenajať majetok obce

Zámer prenajať majetok obce  bytové a nebytové priestory v budove zdravotného strediska vo Valaskej Belej súp. č. 322, parc. č. 792 v k. ú. Valaská Belá, ktorá je vo výlučnom vlastníctve Obce Valaská Belá a to pani Alene Kršákovej, bytom Škrípov č. 1089, 972 28 Valaská Belá a to 4 – izb. byt za výšku mesačného nájmu stanovenú znaleckým posudkom č. 205/2016 vo výške 144 eur/mesiac bez energií.

HORE