E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Urbárske spoločenstvo

Predseda: Pavol Mulinka
adresa: 972 28 Valaská Belá č. 486
tel.: 0907 829 977
web: www.urbarvalaskabela.sk

Prvá zmienka je z roku 1723, kedy v obci fungoval Urbár osady Valaská Belá. V roku 1936 bol predsedom Bývalých urbarialistov obce Valaská Belá Ján Kováčik, obec bola – Urbárska obec Valaská Belá.
Zákonom č. 81/1949 Zb. boli zlikvidované urbárske spoločenstvá, ktoré sa začali opäť konštituovať po revolúcii 1989. V súvislosti s reštitúciami a navrátením majetku štátu bývalým majiteľom začali sa v obci Valaská Belá aktivizovať bývalí členovia Urbárskeho spoločenstva. Dňa 22. februára 1992 požiadali členovia prípravného výboru Ministerstvo vnútra SR o registráciu spoločenstva.
Prípravný výbor vypracoval stanovy spoločenstva. Spoločenstvo bolo zaregistrované 26.2.1996 pod názvom Urbárske pozemkové spoločenstvo Valaská Belá, bez právnej subjektivity. Členovia prípravného výboru: Imrich Trepáč, Jozef Gramblička, Štefan Gramblička, Jozef Mihál, Juraj Dušička, Alexander Siekel, JUDr. Helena Buchová.
V roku 2002 bolo preregistrované na Urbárske spoločenstvo Valaská Belá s právnou subjektivitou. V roku 2006 má Urbárske spoločenstvo 1100 podielníkov.

Urbárske spoločenstvo hospodári na rozlohe 1730 ha, z toho je 1529 ha lesných pozemkov a 201 ha trvalé trávne porasty a ostatné plochy. Drevná hmota je buk a smrek.

HORE