E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Obecná knižnica

 

Obecnú knižnicu vedie:Mgr. Denisa Kučerová
tel.: 0918 945 908  
e-mail: kucerova.denisa@valaskabela.sk
Otváracie hodiny:Pondelok, Streda, Štvrtok: 13. 00 – 15. 30 h

 

Prvá zmienka o knižnici v našej obci je z roku 1936, kedy mala 1052 zväzkov kníh. V tomto čase bola naša obec nielen najväčšia v okrese, ale mala druhú najrozsiahlejšiu knižnicu (najrozsiahlejšia bola v Prievidzi). V roku 1961 bol knihovníkom Jozef Hulla. Knižnica mala v tomto roku 1751 kníh. Ďalej pracovali ako knihovníčky – Emília Podskočová, Helena Friedlová, Mária Cigáňová a Antónia Porubčanová. Od 1. januára 1991 prešla knižnica zo zriaďovateľskej pôsobnosti Okresnej knižnice v Prievidzi pod nového zriaďovateľa a to Obec Valaská Belá. Do októbra 2015 viedla knižnicu riaditeľka MKS Valaská Belá Elena Kopčanová.
V apríli roku 2006 bola knižnica presťahovaná do nových priestorov - do objektu Školskej družiny pri Základnej škole vo Valaskej Belej.
V súčasnosti vedie knižnicu Mgr. Denisa Kučerová.


Knižný fond tvorí 4760 zväzkov kníh, z ktorých je: 1848 kníh detskej literatúry, 1892 kníh krásnej literatúry pre dospelých a 1020 kníh odbornej literatúry pre dospelých. Niekoľko titulov z nich je v ruskom origináli. Okrem toho sú k dispozícií 3 tituly periodík: Život, Záhradkár a MY Hornonitrianske noviny.

V roku 2016 Obecná knižnica Valaská Belá v rámci projektu "Nová kniha - Nový kamarát" nakúpila viac ako 100 nových knižných titulov. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Knižnica eviduje 124 čitateľov, z toho 72 detí do 15 rokov.

Služby:

  • požičiavanie literatúry odbornej a beletrie,
  • rezervácie, burzy vyradených kníh,
  • prolongovanie výpožičnej doby telefonicky,
  • bibliografické a faktografické informácie,
  • internet pre verejnosť

Záujmové aktivity:

  • čitateľské kvízy,
  • literárne hodiny pre mládež,
  • výstavné aktivity,

Marec – mesiac knihy

  • odpustenie sankčných poplatkov pri vrátení vymáhaných kníh

Výpožičná doba je jeden mesiac, je možné výpožičky 2x predĺžiť. Periodiká sa požičiavajú na jeden týždeň.

Dospelí platia členské 1 € na rok, deti do 15 rokov, dôchodcovia a držitelia preukazu ŤZP a ŤZP/S zdarma.
Upomienka na vrátenie kníh:
1. písomná upomienka 0,50 €
2. písomná upomienka 2 €.

HORE