E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Sadzobník úhrad

Obec Valaská Belá

v súlade s § 21 ods. 1 až 3 zák. č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a tiež s vyhláškou Ministerstva financií SR č. 481/2000


stanovuje sadzobník úhrad za poskytovanie informácií

  • tlač, príp. kopírovanie jednostrannej A4    0,10 €
  • tlač, príp. kopírovanie obojstrannej A4      0,15 €
  • tlač, príp. kopírovanie jednostrannej A3    0,20 €
  • tlač, príp. kopírovanie obojstrannej A3      0,25 €
  • odoslanie informácie faxom (1 strana)      0,65 €


Náklady spojené s odoslaním informácie formou listu sa účtujú podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.

Žiadateľ o poskytnutie informácie môže uhradiť materiálne náklady nasledovne:

  • poštovou poukážkou
  • bezhotovostným prevodom na účet v banke
  • v hotovosti do pokladne obce na obecnom úrade č. dverí 9 v pracovnom čase od 8.00 – 11.30 a od 12,00 – 16,00 h.

Materiálne náklady sa určia ako súčet nákladov za sprístupnenie a odoslanie informácie a žiadateľ tieto uhradí ihneď po vybavení žiadosti.

 

Ing. Jozef Mulinka 
starosta obce

 

HORE