E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Spôsob získania informácií

Dňa 1. januára 2001 vstúpil do platnosti Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií).
V zmysle tohto zákona je Obec Valaská Belá povinná umožniť každému prístup k informáciám, ktoré má k dispozícií a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.
Podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám v Obci Valaská Belá upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2000 o slobodnom prístupe k informáciám.


Miesto, čas a spôsob získania informácií

Miesto a čas:
Informácie možno získať na Obecnom úrade vo Valaskej Belej v úradných dňoch: pondelok, stredav čase od 8.00 - 11.30 12.00 - 16.00 a v piatok v čase od 8.00 - 13.00

Spôsob získania informácií:

  • ústne- nahliadnutím do spisu, vyhotovením odpisu, výpisu
  • telefonicky - na tel. číslo:  046 545 81 20 ,  046 545 81 36 
  • elektronickou poštou - obec @valaskabela.sk
  • faxom -na tel. číslo:  046 545 80 24 
  • poštou -na adresu: Obecný úrad, 972 28 Valaská Belá

Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie možno podať písomne do podateľne Obecného úradu vo Valaskej Belej, kancelária č. 9.


 

HORE