E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Triedenie odpadov

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v zmysle §4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Zb. o poplatkoch za uloženie odpadu

Miera vytriedeného odpadu v % za rok 2018 je   30,09 %.


Triedenie odpadov

Koľko ľudí - toľko chutí...

Odveké príslovie, ktoré je však vždy súčasné a aktuálne. Do "odpadárskej" terminológie by sme ho mohli "preonačiť" ako Koľko odpadu - toľko spôsobov zhodnocovania, zneškodňovania a následného znovuvyužívania. Veď nakladanie s odpadmi na rôzne variácie je večne aktuálnou témou.
Bezodpadová spoločnosť je iba neuskutočniteľnou víziou. Napriek tomu však musíme hľadať možnosti ako nášmu životnému prostrediu pomôcť. Napríklad aj tým, že budeme dôslední pri triedení odpadov. Budeme ich triediť a odovzdávať na recykláciu - opätovné využívanie.

Čo je triedený odpad?

Pod pojmom triedený odpad rozumieme zber oddelených zložiek komunálnych odpadov. Povinnosť triediť komunálne odpady vyplýva zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Od roku 2006 musia obce a mestá povinne triediť zelený odpad. Od roku 2010 vzniká povinnosť triediť zložky komunálneho odpadu ako napr. papier, sklo, plasty, kovové obaly.
Triedenie zahŕňa:

  • triedenie (rozdeľovanie) komunálnych odpadov
  • lisovanie
  • odovzdávanie na recykláciu

Pri triedenom zbere sa nepotrebná vec nepovažuje za odpad, ale za druhotnú surovinu, ktorú možno recyklovať - opäť použiť na výrobu nových úžitkových predmetov na spotrebu. Recykláciou odpadov sa zmenšuje množstvo odpadov uložených na skládku a tým aj množstvo skládok. Odvoz a spracovanie vytriedeného odpadu (druhotnej suroviny) je niekoľkokrát lacnejší ako uloženie odpadu na skládke.
Triedenie odpadu nemá len estetické prínosy v podobe čistejšej obce ale prispieva aj k zlepšeniu klímy na Zemi, šetreniu vzácnych prírodných zdrojov.

Zložky komunálneho odpadu - aké sú a čo s nimi máme robiť?

 

HORE