E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce

zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce Valaská Belá pánovi Michalovi Krúpovi, bytom Valaská Belá č. 743, a to časť z pozemku parc. CKN  č. 6689/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5851 m2 zapísaných na LV č. 1 v okrese Prievidza, kat. územie Valaská Belá v zmysle Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 1 písm. c) a to minimálne za cenu znaleckého posudku. Náklady na vypracovanie znaleckého posudku a geometrického plánu bude znášať žiadateľ. 


HORE