Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce

zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce Valaská Belá pánovi Michalovi Krúpovi, bytom Valaská Belá č. 743, a to časť z pozemku parc. CKN  č. 6689/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5851 m2 zapísaných na LV č. 1 v okrese Prievidza, kat. územie Valaská Belá v zmysle Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 1 písm. c) a to minimálne za cenu znaleckého posudku. Náklady na vypracovanie znaleckého posudku a geometrického plánu bude znášať žiadateľ. 

Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.