E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce Valaská Belá

Zámer odpredať majetok obce Valaská Belá pánovi Vladimírovi Čermákovi, bytom Sekurisova 14, 841 02 Bratislava a to časť pozemku parcela EKN 18626/1 – vodná plocha o výmere 7 421 m2  a EKN 18591/1 – ostatná plocha o výmere 1504 m2, z ktorých bude GP odčlenená plocha, v zmysle Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 1 písm. c) minimálne za cenu znaleckého posudku. Náklady spojené s vypracovaním GP a znaleckého posudku bude znášať kupujúci, na dané pozemky bude zriadená ťarcha.

HORE