Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce Valaská Belá

Zámer odpredať majetok obce Valaská Belá pánovi Vladimírovi Čermákovi, bytom Sekurisova 14, 841 02 Bratislava a to časť pozemku parcela EKN 18626/1 – vodná plocha o výmere 7 421 m2  a EKN 18591/1 – ostatná plocha o výmere 1504 m2, z ktorých bude GP odčlenená plocha, v zmysle Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 1 písm. c) minimálne za cenu znaleckého posudku. Náklady spojené s vypracovaním GP a znaleckého posudku bude znášať kupujúci, na dané pozemky bude zriadená ťarcha.
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.