E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zámer obce odpredať majetok obce Valaská Belá

Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce Valaská Belá  Pavlovi Toporovi., bytom Valaská Belá č. 595, Ing. Beate Toporovej, bytom Okružná 559/66, 01851 Nová Dubnica, Ing. Kataríne Ondrušovej a manželovi Patrikovi, bytom Štúrová  513/13, 95617 Solčany, Vladimírovi Kukulskému a manželke Gabriele, bytom Na vinohrady 30, 91105 Trenčín a to pozemky parc. EKN  č. 9809, trvalý trávny porast o výmere 173 m2 a parc. EKN č. 9810, trvalý trávny porast o výmere 694 m2, zapísaných na LV č. 5541 v okrese Prievidza, kat. územie Valaská Belá v zmysle Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 1 písm. c) a to minimálne za cenu znaleckého posudku. Náklady na vypracovanie znaleckého posudku a geometrického plánu budú znášať žiadatelia.


HORE