Zámer obce odpredať majetok obce Valaská Belá

Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce Valaská Belá  Pavlovi Toporovi., bytom Valaská Belá č. 595, Ing. Beate Toporovej, bytom Okružná 559/66, 01851 Nová Dubnica, Ing. Kataríne Ondrušovej a manželovi Patrikovi, bytom Štúrová  513/13, 95617 Solčany, Vladimírovi Kukulskému a manželke Gabriele, bytom Na vinohrady 30, 91105 Trenčín a to pozemky parc. EKN  č. 9809, trvalý trávny porast o výmere 173 m2 a parc. EKN č. 9810, trvalý trávny porast o výmere 694 m2, zapísaných na LV č. 5541 v okrese Prievidza, kat. územie Valaská Belá v zmysle Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 1 písm. c) a to minimálne za cenu znaleckého posudku. Náklady na vypracovanie znaleckého posudku a geometrického plánu budú znášať žiadatelia.

Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.