E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zámer prenajať majetok obce

zámer prenajať majetok obce Valaská Belá Jaroslavovi Králikovi – LukraNet.sk,bytom Valaská Belá 572 a to rozhlasové stĺpy v zmysle Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Z. z. v platnom znení § 9c, ods. 9 písm. c) a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za cenu 1 euro za stĺp a rok, podľa predloženej žiadosti. Osobitným zreteľom je, že žiadateľ sa bude o stĺpy starať a udržiavať ich podľa zmluvy bezodplatne.

HORE