E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zámer obce Valaská Belá prenajať majetok obce

Zámer obce Valaská Belá prenajať majetok obce  a to priestory v budove Zdravotného strediska vo Valaskej Belej pre VORMED s. r. o., A. Hlinku 1448/50A, 914 01  Trenčianska Teplá v zastúpení MUDr. Rostyslavom Vorokhtom, za účelom zriadenia ambulancie všeobecného lekárstva v priestoroch bývalej detskej ambulancie za týchto podmienok: cena za prenájom je stanovená vo výške 1 €/mesiac do 31. 12. 2020, zdravotná starostlivosť bude poskytovaná minimálne 2x za týždeň.

HORE