E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zámer obce Valaská Belá prenajať majetok obce

Zámer prenajať majetok obce Valaská Belá  Miroslavovi Hunyadymu a manželke Sone Hunyadyovej a to pozemok parcelu CKN  č. 18559/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 68 m2, zmysle Zákona o majetku obcí č. 1381991 Z. z. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e) a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za cenu 0,20 €/m2/rok, kde osobitným zreteľom je, že daná parcela tvorí neoddeliteľnú súčasť a zároveň aj prístup k rodinného domu č. 472. Daná parcela bola odčlenená od parcele EKN 18559, zapísanej na LV 1006 v okrese Prievidza, kat. územie Valaská Belá podľa GP č. 170/2016 vyhotoveného GEO-EKON, s.r.o. Nitra.
Podmienky: Vecné bremeno – právo prechodu, prenajíma sa na obdobie 25 rokov, náklady na zavkladovanie a vytýčenie hradí prenajímateľ.


HORE