E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zámer obce Valaská Belá prenajať majetok obce Valaská Belá

Zámer obce prenajať majetok obce Valaská Belá  spoločnosti COOPJednota Prievidza, spotrebné družstvo, so sídlom A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza a to pozemkyCKN parcela č. 665/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1033 m2, parcela č.665/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 368 m2, parcela č. 666/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2,
parcela č. 666/1 – ostatná plocha o výmere 1112 m2a pozemok EKN parcela č. 18595/1 – ostatná plocha o výmere 3851 m2
v k. ú. Valaská Belá vedený na LV č.1 a to v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. v platnom znení § 9a) ods. 9 písm. c)a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 1 €, kde osobitným zreteľom je revitalizácia predajne potravín vo výlučnom vlastníctve COOP Jednota Prievidza SD, jej prestavba a prístavba ako aj vybudovanie parkovacích plôch za účelom skvalitnenia poskytovania služieb obchodnej prevádzky predajne potravín pre obyvateľov obce Valaská Belá.

HORE