E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zámer obce Valaská Belá prenajať majetok obce Valaská Belá

zámer prenajať majetok obce Valaská Belá  pánovi Ing. Igorovi Čanigovi, bytom Podzámocká 18, 97201 Bojnice parcelu CKN 18979/2 – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 55m2 v zmysle Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Z. z. v platnom znení § 9a) ods. 1 písm. c) minimálne za cenu znaleckého posudku. Cenu znaleckého posudku bude znášať nájomca.

 

HORE