E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zámer obce Valaská Belá prenajať majetok obce Valaská Belá

Zámer obce Valaská Belá prenajať majetok obce Valaská Belá  spoločnosti HANDIMEX-BYT, s. r. o., Mostná 71, 972 51  Handlová a to časť pozemku parcela CKN 8875/2 – zastavaná plocha a nádvorie, z ktorej bude vytýčené vytyčovacím výkresom 269 m2 v zmysle Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Z. z. v platnom znení § 9a) ods. 1 písm. c) minimálne za cenu znaleckého posudku. Cenu vytyčovacieho výkresu a znaleckého posudku bude hradiť žiadateľ.


HORE