E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce

Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce Valaská Belá  Ing. Vladimírovi Martinákovi a manž. Veronike., bytom Valaská Belá č. 571/4 a to pozemky parc. CKN  č. 1668/1, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, zapísanej na LV 1 a novovytvorenú parcelu CKN č.18514/2, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 112 m2, odčlenenú z parcely EKN č. 18514 zapísanej na LV 1006 v okrese Prievidza, kat. územie Valaská Belá podľa GP č. C-80/2019 v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e) a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 5 €/m2, kde osobitným zreteľom je, že daná novovytvorená parcela sa nachádza pod rodinným domom a spolu s ďalšou parcelou tvoria neoddeliteľnú súčasť a prístup k rodinného domu. 


HORE