E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce

Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce Valaská Belá Jurajovi Trepáčovi, bytom Valaská Belá 533 a to časť pozemku parc. CKN č. 16761 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2449 m2, z ktorej bude geometrickým plánom odčlenené 290 m2 v zmysle Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Z. z. v platnom znení § 9a) ods. 1 písm. c) minimálne za cenu znaleckého posudku. Cena znaleckého posudku bude premietnutá do kúpnej ceny. Kupujúci si na vlastné náklady dá vypracovať geometrický plán. 

HORE