E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce

Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce Valaská Belá  Melánii Slugeňovej bytom Valaská Belá č. 531 a to časť pozemku parc.  CKN  č. 595/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1146 m2, z ktorej bolo geometrickým plánom č. 42/2020 odčlenené 70 m2 v zmysle Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Z. z. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e) a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za cenu 2,50 €/m2 , kde osobitným zreteľom je, že na danej parcele stojí časť rodinného domu č. 531 a časť garáže. Časť parcely o výmere 70 m2 bolo odčlenené od parcely CKN č. 595/4, zapísanej na LV 1 v okrese Prievidza, kat. územie Valaská Belá a to geometrickým plánom č. 42/2020, ktorý si dala žiadateľka vyhotoviť na vlastné náklady. 

HORE