E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce

Zámer odpredať majetok obce Valaská Belá  Miroslavovi Hunyadymu a manželke Sone Hunyadyovej a to pozemok parcelu CKN č. 18559/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2, zmysle Zákona o majetku obcí č. 1381991 Z. z. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e) a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za cenu 2,50 €/m2, kde osobitným zreteľom je, že na danej parcele stojí časť rodinného domu č. 472. Daná parcela bola odčlenená od parcele EKN 18559, zapísanej na LV 1006 v okrese Prievidza, kat. územie Valaská Belá podľa GP č. 170/2016 vyhotoveného GEO-EKON, s.r.o. Nitra.


HORE