E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce

Zámer obce odpredať majetok obce Valaská Belá  Helene Hronskej, bytom Valaská Belá 825, 972 28 Valaská Belá, pozemok parcelu EKN č.4608 orná pôda o výmere 2529 m2 v podiele 1/20,  zapísanú na LV č. 8047 v okrese Prievidza, kat. územie Valaská Belá v zmysle Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Z. z. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e) a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za cenu 2,50 €/m2, kde osobitným zreteľom je, že dané parcele tvoria neoddeliteľnú súčasť RD (časť domu stojí na danej parcele) a zároveň aj prístup k rodinnému domu č. 825.

HORE