E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce

Zámer odpredať majetok obce Valaská Belá   Antonovi Šebovi a manželke Anne Šebovej, bytom Valaská Belá 222, 972 28 Valaská Belá, pozemok parcelu CKN č. 934/30 zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2  podľa GP č. 84/2018 zapísanú na LV č. 1 v okrese Prievidza, kat. územie Valaská Belá v zmysle Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Z. z. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e) a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za cenu 2,50 €/m2 , kde osobitným zreteľom je, že daná parcela tvorí neoddeliteľnú súčasť a zároveň aj prístup k rodinného domu č. 222.

HORE