E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce

Zámer odpredať majetok obce Valaská Belá   Jozefovi Blaškovi a manželke Márii, bytom Sládkovičová 42, Leopoldov a to podiel na pozemkoch  parcela CKN č. 18151 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 175 m2 v podiele 5/12 a parcela CKN č. 18152 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 116 m2 v podiele 5/12  zapísanú na LV č. 745 v okrese Prievidza, kat. územie Valaská Belá v zmysle Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Z. z. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e) a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za cenu 1 €/m2 , kde osobitným zreteľom je, že daná parcela tvorí neoddeliteľnú súčasť a zároveň aj prístup k rodinnému domu č. 1048.

HORE