E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce

Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce Valaská Belá pánovi Petrovi Keratovi a manž. Ing. Silvii Keratovej, bytom Martina Rázusa 23/4, 972 01 Bojnice a to pozemok parcelu CKN  č. 14688 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2 , zapísanú na LV 1469 v okrese Prievidza, kat. územie Valaská Belá, v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e) a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 8 €/m2, kde osobitným zreteľom je, že na danej parcele  stojí časť rodinného domu s. č. 1381, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa a jeho manželky.

HORE