E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce Valaská Belá

Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce Valaská Belá  pani Anne Ondrejkovičovej a manž. Mariánovi Ondrejkovičovi, bytom Valaská Belá 401, 972 28 Valaská Belá a to pozemok parcelu CKN č. 12 845/76 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 49 m2 a parcelu CKN č. 12 845/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27 m2, zapísané na LV č. 1 v okrese Prievidza, kat. územie Valaská Belá, v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e) a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 5 €/m2, kde osobitným zreteľom je, že dané parcely  tvoria neoddeliteľnú súčasť k rodinného domu. 


HORE