E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce Valaská Belá

Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce Valaská Belá  Ing. Ivanovi Magdolenovi a manž. Ing. Jane Magdolenovej, bytom Na Karasiny 672/64, Prievidza a to pozemok parcela CKN  č. 9023/3 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 73 m2 a to spoluvlastnícky podiel 2/9, zapísaný na LV 8243 v okrese Prievidza, kat. územie Valaská Belá v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e) a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 8 €/m2, kde osobitným zreteľom je, že daná parcela sa nachádza pod rodinným domom a tvorí neoddeliteľnú súčasť a prístup k rodinného domu.


HORE