E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce Valaská Belá

Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce Valaská Belá  Jurajovi Slížovi a manž. Stanislave, bytom Valaská Belá č. 421 a to pozemok parc. CKN  č. 12721, trvalý trávny porast o výmere 488 m2, zapísanej na LV 1 v okrese Prievidza, kat. územie Valaská Belá v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e) a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 5 €/m2, kde osobitným zreteľom je, že daná  parcela sa nachádza pod rodinným domom a spolu ďalšou parcelou tvoria neoddeliteľnú súčasť rodinného domu a obec nemá na danú parcelu priamy prístup zo svojho pozemku.

HORE