E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce Valaská Belá

Zámer odpredať majetok obce Valaská Belá  Pavlovi Toporovi, bytom Valaská Belá 595, 972 28 Valaská Belá a to pozemky parcela EKN 9809 trvalý trávny porast o výmere 173 m2 a parcela EKN 9810 trvalý trávny porast o výmere 694 m2 zapísané na LV č. 5541 v okrese Prievidza, kat. územie Valaská Belá, v zmysle Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 1 písm. c) minimálne za cenu znaleckého posudku. Kupujúci znáša náklady spojené s vypracovaním znaleckého posudku a geometrického plánu. 

HORE