E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce Valaská Belá

Zámer odpredať majetok obce Valaská Belá Pavlovi Grambličkovi, bytom Stanáková 826, 972 28 Valaská Belá a to pozemky parcela CKN 6687/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 415 m2 a parcela CKN 6687/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 76 m2 zapísané na LV č. 1 v okrese Prievidza, kat. územie Valaská Belá, v zmysle Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 1 písm. c) minimálne za cenu znaleckého posudku. Kupujúci znáša náklady spojené s vypracovaním znaleckého posudku a geometrického plánu. 


HORE