E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce Valaská Belá

zámer odpredať majetok obce Valaská Belá  pánovi Jozefovi Iskrovi a manž. Márie Iskrovej rod. Pružincovej, bytom Valaská Belá č. 547, 972 28 a to časť pozemku parcela CKN 659/1 – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 945m2, z ktorej bude GP odčlenená plocha o výmere 151 m2v zmysle Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 1 písm. c) minimálne za cenu znaleckého posudku. Náklady spojené s vypracovaním GP a znaleckého posudku bude znášať kupujúci. Presná výmera odčlenenej plochy bude stanovená GP. Pri zameriavaní musí byť prítomný aj zástupca obce Valaská Belá.

HORE