E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zámer obce Valaská Belá o zámene obecných pozemkov

zámer zámeny pozemkov medzi obcou Valaská Belá a Monikou Lehockou a to parcelu CKN č. 18579/4 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27  m2, vo vlastníctve Obce Valaská Belá za parcelu CKN č. 10/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 39 m2, vo vlastníctve Moniky Lehockej v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e) a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, kde osobitným zreteľom je vysporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou.


HORE