E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zámer obce odpredať majetok obce Valaská Belá

Zámer obce odpredať majetok obce Valaská Belá spoluvlastníkovi z titulu zákonného predkupného práva pánovi Františkovi Mocnému, bytom Preseľany 658, 956 12 Preseľany a to spoluvlastnícky podiel na parcele CKN  č. 15786 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 35 m2 , zapísanú na LV 1344 v okrese Prievidza, kat. územie Valaská Belá, v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení § 9a ods. 8 písm. c) a to podielu majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo, za cenu 10 €/m2.

HORE