E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zámer obce odpredať majetok obce Valaská Belá

Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce Valaská Belá  pánovi Jurajovi Dutymu a manželke Zuzane Dutyovej, bytom Partizánska 70/50, 949 11 Nitra - Klokočina a to pozemok parc. EKN  č. 14466 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 281 m2, zapísanú na LV č. 1006 v katastrálnom území obce Valaská Belá v zmysle Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 1 písm. c) a to minimálne za cenu znaleckého posudku. Náklady na vypracovanie znaleckého posudku a geometrického plánu budú znášať žiadatelia.


HORE