E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zámer obce odpredať majetok obce Valaská Belá

Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce Valaská Belá - spoluvlastnícky podiel 1/7 pani Alžbete Matejkovej, bytom Štvrť SNP 998/23, 924 01 Galanta a to pozemky parcela CKN  č. 416/7 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2, parcela CKN 416/8 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61 m2 zapísané na LV 2599 a parcela CKN 416/10 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 142 m2 zapísaná na LV 769 v katastrálnom území obce Valaská Belá, okres Prievidza, podľa GP č. 138/2022 v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e) a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 5 €/m2, kde osobitným zreteľom je, že daná parcela  tvorí neoddeliteľnú súčasť rodinného domu.


HORE