E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zámer obce odpredať majetok obce Valaská Belá

Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce Valaská Belá - spoluvlastnícky podiel 3/6,  pani Marte Michaleovej, bytom Lomnica 239, 972 27 Liešťany a to pozemky parcela CKN  č. 12027 -  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m2 a parcela CKN č. 12030 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 69 m2, zapísané na LV 859 v katastrálnom území obce Valaská Belá, okres Prievidza, v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e) a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 5 €/m2, kde osobitným zreteľom je, že parcela 12030 sa nachádza pod rodinným domom a spolu s ďalšou parcelou tvoria neoddeliteľnú súčasť a prístup k rodinnému domu. 

HORE