E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zámer obce odpredať majetok obce

Obecné zastupiteľstvo schválilo na odporúčanie starostu obce zámer odpredať majetok obce Valaská Belá  Jozefovi Mišánimu a manželke Helene Mišániovej, bytom Valaská Belá 1309, 972 28 Valaská Belá, pozemky parcelu CKN č.11567/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2 , parcelu CKN č. 11567/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 69 m2 a parcelu CKN č. 11567/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2 podľa GP č. 262/2018. Uvedené parcely vznikli odčlenením z parcely 11567/1 zapísanej na LV č. 1 v okrese Prievidza, kat. územie Valaská Belá v zmysle Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Z. z. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e) a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za cenu 2,50 €/m2, kde osobitným zreteľom je, že dané parcely tvoria neoddeliteľnú súčasť a zároveň aj prístup k rodinnému domu č. 1309.

HORE