E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ a dieťa MŠ a školských zariadení

Obec Valaská Belá

Všeobecne  záväzné  nariadenie
Obce  Valaská  Belá

č.  8/2010

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení na území Obce Valaská BeláObecné zastupiteľstvo Obce Valaská Belá vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, s použitím ustanovení § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, ustanovení § 19 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanovení § 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto


všeobecne záväzné nariadenie:


§ 1
Predmet úpravy


Obec Valaská Belá všeobecne záväzným nariadením určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka1) základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce, ktoré sú na základe rozhodnutia MŠ SR zaradené do siete škôl a školských zariadení MŠ SR..2)
 

§ 2
Príjemca dotácie


Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je
a)    obec za materskú školu a školské zariadenia bez právnej subjektivity,
b)    základná škola  s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá za školské zariadenia pri nej zriadené – školský klub detí a školské stredisko záujmových činností (ďalej len ŠKD a ŠSZČ),
c)    základná umelecká škola v zriaďovateľskej pôsobnosti právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má sídlo na území obce Valaská Belá, ak o dotáciu požiada.

§ 3
Výška a účel dotácie


1)    Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a  mzdy na žiaka/dieťa materskej školy a školských zariadení – ŠKD a ŠSZČ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
2)    Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy inej právnickej a fyzickej osoby je určená v prílohe č. 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
3)    Prijímateľ dotácie  podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov  základnej umeleckej školy, materskej školy, školských zariadení so sídlom na území obce a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.

4)    V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31. 12.  príslušného kalendárneho roku.

§ 4
Termín a spôsob poskytovania dotácie


Obec poskytuje príjemcovi podľa § 2 tohto nariadenia dotáciu mesačne vo výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok do 25. dňa príslušného mesiaca.


§ 5
Záverečné ustanovenia


Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy.


§ 6
Účinnosť nariadenia1)    Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Valaskej Belej dňa 18. 11. 2010 uznesením číslo 57/2010.
2)    Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa vyvesenia na obecnej tabuli.


V obci vyvesené: 19. 11. 2010

Ing. Jozef Mulinka
starosta obce_________________________________________________________________________

1)    ust.. § 6 ods.12 písm. d) zákona NR SR č .596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
2)    § 15 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov
3)    ust. § 6 ods. 12 písm. b). zákona NR SR  č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
4)    napr. ust. § 31 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správyPríloha č. 1  k VZN  Obce Valaská Belá 8/2010Dotácia na rok 2011 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Kategória škôl a školských zariadení    Dotácia na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka v eurách
Materská škola Valaská Belá 329                                     1 200
Školský klub detí pri ZŠ Valaská Belá                                  750
Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Valaská Belá      110
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ Valaská Belá           150Príloha č. 2  k VZN  Obce Valaská Belá 8/2010Dotácia na rok 2011 na prevádzku a mzdy na žiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti súkromnej PO a FO


Kategória škôl a školských zariadení    Dotácia na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka v eurách
Základná umelecká škola Valaská Belá                   60

HORE