E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

VZN o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

Všeobecne záväzné nariadenie

Obce Valaská Belá

č. 1/2006

o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej v súlade s § 6 ods. 1 a § 11, ods. 4 písm. d/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 75 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

Základné ustanovenia
§ 1


Všeobecne záväzným nariadením obce Valaská Belá č. /2006 (ďalej len VZN) sa upravujú podmienky poskytovania finančných príspevkov, a to:

1. príspevku na dopravu,
2. príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov,
3. príspevku na tvorbu úspor,

podľa ustanovenia § 64 a § 65 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

§ 2


Na účely tohto VZN sa rozumie pod pojmom:

a) sociálnoprávna ochrana detí - súbor opatrení na zabezpečenie:
  1. ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho najlepší záujem podľa medzinárodného dohovoru o ochrane práv dieťaťa
  2. výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí
  3. náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine.
b) sociálna kuratela - súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba.

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávajú
  1. orgány štátnej správy (Ministerstvo PSVaR, Ústredie PSVaR, Úrad PSVaR, Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže),
  2. obec,
  3. vyšší územný celok
  4. akreditovaný subjekt,
  5. právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

§ 3
Postup pri poskytovaní príspevku na dopravu


Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova obec Valaská Belá poskytne príspevok na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené v súlade s § 64 ods. 1, písm. a) zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

1. Oprávneným žiadateľom príspevku podľa § 2 cit. zákona sú rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa. Musia spĺňať tieto podmienky:

a) majú trvalý pobyt v obci Valaská Belá
b) dieťa bolo odňaté rodičom rozhodnutím súdu a je umiestnené v detskom domove
c) prejavujú skutočný záujem o úpravu a zachovanie vzťahov s dieťaťom a vynakladajú primerané úsilie na tento účel.

2. Skutočný záujem o úpravu a zachovanie vzťahov posudzujú spoločne orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, obec a detský domov. Posudzovanie skutočného záujmu a vynaloženého úsilia rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa je predmetom rokovania všetkých zainteresovaných subjektov.

3. Poverený zamestnanec obce spracuje návrh na poskytnutie príspevku na dopravu pre rodičov alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova. Návrh predloží na prerokovanie Komisii soc. vecí pri Obecnom zastupiteľstve vo Valaskej Belej. Po prerokovaní a odporučení návrhu komisiou starosta obce vydá rozhodnutie o poskytnutí finančného príspevku.

4. Príspevok sa poskytne oprávnenému žiadateľovi zálohovo do hodnoty cestovného lístku SAD pre aktuálny počet osôb, maximálne 2 osoby 6-krát ročne, z Valaskej Belej do sídla detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené, na návštevu súkromným alebo hromadným dopravným prostriedkom. O uskutočnenej návšteve prinesie oprávnený žiadateľ potvrdenie od správy detského domova.

5. Lehota na vybavenie žiadosti je jeden kalendárny mesiac.

6. Žiadateľ je povinný do 15 dní po vykonaní návštevy vyúčtovať v pokladni Obecného úradu vo Valaskej Belej skutočné výdavky za cestovné náklady.

7. Rozdiel medzi zálohou a skutočnými výdavkami je žiadateľ povinný pri vyúčtovaní vrátiť do pokladne OcÚ vo Valaskej Belej.

§ 4
Postup pri poskytovaní príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa


1. Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa je jedna dvanástina z 10% sumy určenej podľa § 89 ods. 3 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z., najviac vo výške priemerných bežných výdavkov na každé dieťa, ktorá sa určí výškou priemerných bežných výdavkov na každé dieťa vo všetkých detských domovoch a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu zriadených určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za uplynulý rok a to za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom domove.

2. Oprávneným žiadateľom príspevku, podľa § 3, ods. 1 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z., sú rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:

a) majú trvalý pobyt v obci Valaská Belá,
b) dieťa, na ktoré žiadajú príspevok má obvyklý pobyt na území obce Valaská Belá a zdržiavalo sa na jeho území najmenej jeden rok pred umiestnením do detského domova na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti,
c) majú skutočný záujem o úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov

3. Návrh výšky a spôsob použitia finančných príspevkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa pripraví poverený zamestnanec obce na základe písomného oznámenia príslušného ÚPSVR o umiestnení dieťaťa do detského domova.

4. Poverený zamestnanec obce preverí sociálnu situáciu v rodine a zistí, aké opatrenia je nevyhnutné vykonať vo vzťahu k dieťaťu a ďalším členom rodiny na dosiahnutie úpravy a obnovy rodinných pomerov a vypracuje návrh, ktorý predloží na prerokovanie Komisii soc. vecí pri Obecnom zastupiteľstve vo Valaskej Belej. Po odporučení návrhu komisiou starosta obce vydá rozhodnutie o poskytnutí finančného príspevku.

5. Za správne vyúčtovanie finančného príspevku použitého na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa zodpovedá poverený zamestnanec obce.

§ 5
Postup pri poskytovaní príspevku na tvorbu úspor


1. Ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili rodinné pomery dieťaťa, alebo sa neobnovili rodinné pomery dieťaťa ani použitím finančného príspevku podľa § 4 tohto VZN tak, aby rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, mohli osobne vykonávať starostlivosť o dieťa, alebo dieťa nebolo umiestnené do náhradného rodinného prostredia, obec poskytuje dieťaťu príspevok na tvorbu úspor. Príspevok na tvorbu úspor začne obec poskytovať od 1 roka po umiestnení dieťaťa v detskom domove.

2. Mesačná výška finančných prostriedkov na tvorbu úspor dieťaťa je najmenej v sume podľa § 4 ods. 1, a to za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom domove.

3. Obec poukáže príspevok na tvorbu úspor mesačne ne osobný účet dieťaťa, ktorý za týmto účelom založí a vedie. Na nakladanie s prostriedkami na účte dieťaťa je potrebný súhlas súdu.

4. Poverený zamestnanec obce spracuje návrh, ktorý predloží na prerokovanie Komisii soc. vecí pri Obecnom zastupiteľstve vo Valaskej Belej. Po odporučení návrhu komisiou starosta obce vydá rozhodnutie o poskytovaní finančného príspevku na tvorbu úspor.

§ 6
Záverečné ustanovenie


1. Na poskytnutie príspevkov na dopravu, úpravu a obnovu rodinných pomerov, ako i na tvorbu úspor, vyčlení obec zo svojho rozpočtu finančné prostriedky , ktoré budú použité pre dieťa, ktoré je umiestnené v detskom domove.

2. Povinnosť prispievať na dopravu, finančne podporovať úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a poskytovať príspevok na tvorbu úspor dieťaťa v zmysle tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa vzťahuje na prípady, keď bolo dieťa umiestnené do detského domova na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti po 31. decembri 2005.

§ 7
Účinnosť


1. Toto VZN bolo vyvesené na verejné pripomienkovanie dňa 17. marca 2006.

2. Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská Belá toto všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov schválilo uznesením č. 47/2006 dňa 23. 3. 2006.

3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 31. 3. 2006.

Vo Valaskej Belej dňa 23. 3. 2006

Ing. Jozef Mulinka
starosta obce
HORE