E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

VZN o poskytovaní sociálnej výpomoci v čase náhlej núdze z rozpočtu obce Valaská Belá

Obec Valaská Belá


Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Valaská Belá
č. 5/2011


o poskytovaní sociálnej výpomoci v čase  náhlej núdze
z rozpočtu obce Valaská Belá.Obec Valaská Belá podľa § 6 ods. 1 v spojení s § 3 ods. 4 a § 4 ods. 3 písm. p) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 24 písm. a) zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi  a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto


všeobecne záväzné nariadenie:§ 1
Predmet úpravy

Tieto zásady o poskytovaní sociálnej výpomoci  upravujú poskytovanie sociálnej výpomoci  v čase náhlej núdze ( ďalej len „sociálna výpomoc“) z rozpočtu obce Valaská Belá občanom obce (ďalej len „občan“ ) z vyčlenených finančných prostriedkov v príslušnom kalendárnom roku na uvedený účel. Sociálna výpomoc je dobrovoľný príspevok obce občanom, na ktorú nie je právny nárok.

§ 2
Vymedzenie pojmov

1.  Sociálna výpomoc sa poskytuje občanom obce Valaská Belá, ktorí sú odkázaní na poskytnutie  sociálnej  pomoci,  na preklenutie ich nepriaznivej  životnej situácie.
2.  Za náhlu núdzu pre účely poskytovania sociálnej výpomoci sa považuje náhla núdza spôsobená:
a)  podstatným poklesom príjmu, ktorý je spôsobený zdravotným stavom ( invalidita...)  občana alebo s ním spoločne posudzovaných osôb,
b)  nečakanou životnou udalosťou v rodine,
c)  náhlym nezavineným  finančným  zaťažením spôsobeným vyúčtovaním výdavkov spojených so zvýšením  nákladov na bývanie,
d)  inými mimoriadnymi udalosťami, na základe ktorých sa občan a s ním spoločne posudzované osoby v náhlej núdzi ocitli.    

§ 3
Podmienky poskytovania sociálnej výpomoci

1. Dávka v hmotnej núdzi patrí občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sas občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.
2. Pre  zisťovanie  príjmov  občana a spoločne posudzovaných osôb platia ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých  zákonov.                                                                                              
3.  Za príjem na účel poskytnutia sociálnej výpomoci sa nepovažujú:
a)  peňažné príspevky na kompenzácie poskytované ťažko zdravotne postihnutému občanovi podľa osobitného predpisu1),
b)  prídavok na dieťa podľa osobitného predpisu2),
c)  dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením podľa osobitného predpisu3),
d)  príspevok pre bezvládnosť.
4. Poskytovanie sociálnej výpomoci a poskytovanie dávky a  príspevkov v hmotnej núdzi ako aj jednorazovej dávky v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu4) sa navzájom nevylučuje.                                                        

§ 4
Objem poskytnutej jednorazovej sociálnej výpomoci

1.   Sociálna výpomoc sa poskytuje odkázaným občanom s trvalým pobytom na území obce Valaská Belá.
2.   O sociálnu výpomoc  môže požiadať občan jedenkrát počas kalendárneho roka na  predpísanom tlačive – „ Žiadosť o poskytnutie sociálnej výpomoci“ v prílohe číslo 1 (ďalej len „žiadosť“). K žiadosti občan  predkladá príslušné doklady .
3.   Výška sociálnej výpomoci za kalendárny rok je :
a)  pre osamelého občana do 50,- Eur ,
b)  pre rodinu s deťmi do 150,- Eur 
c)  pre poberateľa dôchodkovej dávky – jednotlivec do 70,- Eur, manželia do 90,- Eur
4.  Sociálna výpomoc sa vypláca bezhotovostným prevodom na žiadateľom uvedené číslo účtu alebo v hotovosti cez pokladňu obecného úradu.
5. V odôvodnených prípadoch môže byť sociálna výpomoc poskytnutá v dvoch splátkach.
6. Výšku sociálnej výpomoci podľa bodu 3 môže v prípade ohrozenia základných životných potrieb a zdravia občana, alebo z iného mimoriadne závažného dôvodu starosta zvýšiť a poskytnúť ju aj občanom, ktorí nespĺňajú podmienky § 3 ods.1.
7. Sociálna výpomoc sa môže poskytnúť aj vo vecnej forme.

§ 5
Konanie vo veci poskytovania sociálnej výpomoci
 
1.  Sociálna výpomoc má charakter nenávratnej výpomoci.    
2.  O poskytnutí sociálnej výpomoci  podanej formou žiadosti, rozhoduje podľa individuálneho posúdenia odkázanosti občana a spoločne posudzovaných osôb starosta na základe odporučenia komisie sociálnej a zdravotnej. Žiadateľovi sa rozhodnutie5) doručí písomne.

§ 6
Povinnosti a zodpovednosť občana pri podaní žiadosti

1.  Občan je povinný na výzvu obce preukázať skutočnosti rozhodujúce pre poskytovanie sociálnej výpomoci v stanovenej lehote. Ustanovenia o právnej zodpovednosti podľa osobitných predpisov tým nie sú dotknuté.

§ 7
Účinnosť

1. Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/1999 o sociálnej pomoci v znení všetkých neskorších zmien a doplnkov.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. 7. 2011.

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce


príloha:   
Žiadosť o poskytnutie sociálnej výpomoci   
___________________________________________________________________________
1)    Zákon č. 447/2008  Z.  z. o poskytovaní príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v   znení neskorších predpisov.
2)    Zákon č. 600/ 2003 Z. z. o prídavku na dieťa a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení  neskorších predpisov.
3)    Zák. č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
4)    Zákon č. 599/2003 Z .z. o pomoci v hmotnej núdzi a v znení a doplnení niektorých zákonov podľa § 10
5)    Zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

HORE