E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

                 Obec Valaská Belá

 

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2010
o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

 


Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej  na základe prenesenej pôsobnosti podľa článku 71 Ústavy SR a podľa § 5 ods. 1 a § 6 ods. 2 zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 34 zákona NR SR č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) ako aj zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.


PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA


Čl. 1
Účel VZN

Toto všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje základné pojmy, upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami na území obce Valaská Belá, upravuje pôsobnosť Obce Valaská Belá vo veci rozhodovania pri výkone prenesenej pôsobnosti štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia a určuje výšku a spôsob platenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia (ďalej len „MZZO“).

 

 


Čl. 2
Základné pojmy

(1) Znečisťujúca látka je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie.

(2) Malé zdroje znečisťovania ovzdušia sú:
a) technologické celky, obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s súhrnným tepelným príkonom do 0,3 MW,
b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov,
c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia,
d) skládky palív, surovín, produktov a odpadov,
e) stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja,
f) pohyblivé zariadenia so spaľovacími alebo inými hnacími motormi, ktoré znečisťujú ovzdušie.

(3) Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len "prevádzkovateľ") je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia.


DRUHÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA


Čl. 3
Všeobecné povinnosti

(1) V zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá než určené výrobcom zariadení, prípadne uvedené v súbore technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení na zabezpečenie prevádzky zdrojov znečisťovania alebo uvedené v súhlase orgánu ochrany ovzdušia.

(2) Pri výstavbe nových zariadení, ktoré môžu byť zdrojom, alebo pri modernizácii jestvujúcich zariadení sa musí voliť najlepšia dostupná technika s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na jej obstaranie a prevádzku.


Čl. 4
Povinnosti prevádzkovateľov
malého zdroja znečisťovania ovzdušia

(1) Prevádzkovatelia MZZO sú povinní:
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania ovzdušia v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými Obcou Valaská Belá,
b) umožniť prístup zamestnancom Obce Valaská Belá ku zdrojom za účelom zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné doklady,
c) vykonať potrebné opatrenia na nápravu, uložené Obcou Valaská Belá,
d) viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania ovzdušia a na požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia zamestnancom Obcou Valaská Belá,
e) neprekročiť tmavosť dymu.

(2) Povinnosti uvedené v ods. 1 písm. b) a d) sa vzťahujú len na právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie.

(2) Prevádzkovatelia mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia sú povinní dodržať ustanovenia § 21 zákona č. 478/2002 Z. z. o ovzduší.

(3) Prevádzkovatelia MZZO sú ďalej povinní:
a) oznámiť každoročne najneskôr do 15.februára príslušného kalendárneho roka Obci Valaská Belá úplné a pravdivé údaje potrebné pre určenie výšky poplatku podľa skutočností uplynulého roka, za každý zdroj znečisťovania ovzdušia osobitne (vzor oznámenia je uvedený v prílohe tohto nariadenia),
b) platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len "poplatok") v súlade s rozhodnutím Obce Valaská Belá,
c) oznámiť Obci Valaská Belá zánik resp. zmenu prevádzkovateľa MZZO do 15 dní odo dňa zániku resp. zmeny a zároveň oznámiť údaje, potrebné pre výpočet poplatku za obdobie príslušného roka, v ktorom sa MZZO prevádzkoval.

(4) Povinnosť platiť poplatok a podávať oznámenie v zmysle čl. 4 ods. 3 tohto VZN sa nevzťahuje na:
a) fyzické osoby, ktoré nie sú oprávnené na podnikanie a prevádzkujú MZZO len pre potreby domácností,
b) fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ak miestom ich podnikania je objekt slúžiaci súčasne na obytné účely tejto fyzickej osoby,
c) prevádzkovateľom zariadení MZZO vo vlastníctve Obce Valaská Belá.

 

Čl. 5
Práva a povinnosti orgánu ochrany ovzdušia

(1) Obec Valaská Belá plní úlohu orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 34 zákona NR SR č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší).

(2) Obec Valaská Belá v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia:
a) sa podieľa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu,
b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov MZZO,
c) vydáva súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb MZZO vrátane ich zmien a na ich využívanie,
d) vydáva súhlas na vykonávanie činností uvedených v zozname uverejňovanom vo vestníku ministerstva,
e) vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení MZZO a na zmeny ich užívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách,
f) ukladá prevádzkovateľom MZZO opatrenia na nápravu,
g) ukladá prevádzkovateľom MZZO pokuty,
h) môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky,
i) môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov,
j) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie,
k) v súhlasoch podľa písmen c) až e) môže určiť podmienky prevádzkovania MZZO.

 

TRETIA ČASŤ
POPLATKY A POKUTY


Čl. 6
Poplatky

(1) Poplatok prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania ovzdušia sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou na základe údajov oznámených podľa čl. 4 ods. 3 tohto VZN úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe paliva a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

(2) Ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania.

(3) Poplatok prevádzkovateľa zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom do 0,3 MW je :

a) 5,5 Eur za t spáleného hnedého uhlia vrátane brikiet,
b) 4,0 Eur za t spáleného čierneho uhlia, koksu

(4) Výška poplatku prevádzkovateľa iných malých zdrojov ako uvedených v ods. 3 (napr. hnojiská, kompostoviská, výkrmne ošípaných, hovädzieho dobytka, hydiny, skládky a pod.) sa vyrúbi za obdobie kalendárneho roka paušálnou sumou 50 €.
    

 (5) Výška poplatku pri spotrebe vyššej ako je uvedené v ods. 3 môže byť  najviac však 650 €.

(6) Poplatok sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta smerom nadol.

(7) Poplatok je prevádzkovateľ MZZO povinný uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia Obci Valaská Belá o poplatku.

 

 

Čl. 7
Pokuty

(1) Obec Valaská Belá prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ovzdušia uloží pokutu
a) od 3,31 € do 3319,40 € za porušenie povinností stanovených v čl. 3 ods. 1 a čl. 4 ods. 1 písm. a), c) a e).
b) od 16,59 € do 331,93 € za porušenie povinností stanovených v čl. 4 ods. 1 písm. b) a d).
c) od 3,31 € do 663,87 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa čl. 4 ods. 3 písm. a).

(2) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy Obec Valaská Belá zistila porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, kedy  k porušeniu povinnosti došlo.


Čl. 8
Spoločné ustanovenia

(1) Poplatky platené za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia v zmysle čl. 6 tohto VZN  sú príjmom rozpočtu Obce Valaská Belá.

(2) Výnosy pokút uložených za porušenie povinností v zmysle čl. 7 tohto VZN sú príjmom rozpočtu Obce Valaská Belá.


ŠTVRTÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Čl. 9
Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia

(1) Zrušuje sa VZN č.2/2000 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia zo dňa 29.2.2000.


Čl. 10
Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 22.4. 2010

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Valaská Belá uznesením
č. 50/2010 dňa 22.4.2010.

 


 Ing. Jozef  Mulinka
      starosta obce

 

HORE