E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

VZN o niektorých podmienkach držania psov

Obec Valaská Belá
Všeobecne  záväzné  nariadenie
Obce  Valaská  Belá

č.  4 / 2013
o niektorých  podmienkach držania psov

 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na základe ust. § 6 zákona  č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,  v spojení s ust. § 4, ods. 3 písm. e,f, m, citovaného zákona a s použitím zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým  sa upravujú niektoré podmienky držania psov v  znení  zákona č. 102/2010 Z. z. vydáva  pre územie obce Valaská Belá, toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
    
§1
Všeobecné ustanovenia


1. Podmienky držania psov ustanovuje osobitný zákon.
2. Toto nariadenie sa vydáva za účelom ustanovenia niektorých podrobností týkajúcich sa držania psov na území Obce Valaská Belá.
3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.

§ 2
Suma úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky


V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky vydá obec držiteľovi psa náhradnú evidenčnú známku za úhradu vo výške 3,30 Eur.

§ 3
Podrobnosti o vodení psa


Na miestach, kde je voľný pohyb psa zakázaný, psa možno vodiť len na vôdzke bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji psa. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia v každom prípade jej použitia byť primerané psovi, aby bolo možné psa ovládať v každej situácií.

                    
§ 4
Zákaz voľného pohybu psov


1. Zakazuje sa voľný pohyb psov na verejnom priestranstve obce okrem nasledovných lokalít a miest:
a) u Tántošov - pozemok parc. č. 1202
b) u Míchov – pozemok par. č. 544/2


2. Lokality a miesta pre voľný pohyb psov podľa odseku 1 sú označené nápisom ,, Zóna voľného pohybu psov “.


§ 5
Zákaz vstupu so psom


1. Zakazuje sa vstup so psom:
a) na cintorín
b) športové areály
c) do areálov a priestorov škôl a školských zariadení
d) do areálu a budovy zdravotníckeho zariadenia
e) do ostatných miest s označených nápisom „ Zákaz vstupu so psom “.

2. Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na psov so špeciálnym výcvikom s výnimkou vstupu na miesta uvedené v odseku 1 písm. c. Zákaz vstupu sa ďalej nevzťahuje na psov používaných súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona a psov používaných pri záchranných prácach a pri plnení úloh civilnej ochrany.
3. Miesta vymedzené v odseku 1 sú označené nápisom „ Zákaz vstupu so psom“.


§ 6
Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev


1. Ten kto psa vedie, je povinný bezodkladne po znečistení verejného priestranstva odstrániť psie výkaly z verejného priestranstva a uložiť ich na určené miesto.
2. Určeným miestom na zber psích výkalov sú:
a) účelové smetné koše na zhromažďovanie psích výkalov
b) odpadové koše na komunálny odpad rozmiestnené na verejných priestranstvách


§ 7
Kontrola nariadenia


Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva na základe vlastnej činnosti na zabezpečenie verejného poriadku v obci, čistoty v obci a na základe upozornení, oznámení a sťažností občanov:  starosta obce, hlavný kontrolór obce, poslanci obecného zastupiteľstva, poverení zamestnanci obecného úradu.

§ 8
Sankcie


Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

                    
§ 9
Všeobecné ustanovenia


1. Toto VZN obce Valaská Belá č. 4/2013  bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 88/2013 ktoré sa konalo dňa  24.10. 2013. Účinnosť nadobúda 15-tym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli Obecného úradu vo Valaskej Belej.
2. Týmto VZN sa ruší VZN č. 2/2011 o podmienkach držania psov, VZN č. 1/2013 o podmienkach držania psov.


Ing. Miloš Cúcik
starosta obceVyvesené:  25.10.2013

HORE