E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

VZN č. 2/2012 o kontrole vykonávanej obecnou samosprávou - zásady kontrolnej činnosti v podmienkach Obce Valaská Belá

 

Obec Valaská Belá

Všeobecne  záväzné  nariadenie
Obce  Valaská  Belá

č.  2/2012

o kontrole  vykonávanej obecnou samosprávou –
Zásady kontrolnej činnosti  v podmienkach Obce Valaská Belá        Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Belá na základe ustanovenia § 6 ods.1 , 11 ods .4 pís. g ) zákona NR SR č. 369/1990 Zb.  o obecnom riadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o kontrole vykonávanej samosprávou obce – Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach Obce Valaská Belá.I. časť
Všeobecné ustanovenia

§ 1
Kontrolná pôsobnosť obce


1/     Kontrolou podľa Zásad kontrolnej činnosti v podmienkach obce Valaská Belá (ďalej len „zásady“)  sa rozumie najmä kontrola:
-    dodržiavania zákonnosti vyplývajúcej z všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení obce a vnútorných predpisov obce, plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
-    dodržiavania zákonnosti, účelnosti a hospodárnosti pri nakladaní s majetkom obce  a s finančnými prostriedkami obce
-    vybavovania sťažností a petícií.

2/    Kontrole podľa týchto zásad nepodliehajú rozhodnutia vydané v správnom konaní / a rozhodnutia štátnych orgánov.

3/    Postup podľa týchto zásad sa nevzťahuje na kontrolnú činnosť vykonávanú ako súčasť riadenia na všetkých jeho stupňoch v rámci obecného úradu. Štatutár obce zodpovedá     za vytvorenie a realizáciu funkčného a účinného systému vnútornej kontroly vo svojej pôsobnosti. Rovnako sa postup podľa týchto zásad nevzťahuje ani na výkon finančnej kontroly podľa osobitného zákona /, ktorý je upravený pre podmienky obce osobitnou vnútornou normou2a/.


§ 2
Kontrolné orgány
 

1/    Kontrolu v zmysle týchto zásad vykonávajú:

a/    obecné zastupiteľstvo
b/    starosta obce
c/    poslanci obecného zastupiteľstva
d/    obecná rada a komisie obecného zastupiteľstva
e/    hlavný kontrolór obce

2/     Kontrolu plnenia úloh štátu prenesených na obec zákonom vykonávajú tiež orgány štátu podľa osobitných  predpisov /.
                             

§ 3
Subjekty kontroly


Kontrolovanými subjektmi podľa týchto zásad sú:

a/   obecný úrad
b/   rozpočtové  a príspevkové organizácie zriadené  obcou Valaská Belá
c/    právnické osoby,  ktorých zakladateľom je obec alebo  v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol tento majetok prenechaný na užívanie a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku
d/    osoby, ktorým boli z rozpočtu obce poskytnuté účelové dotácie, návratné alebo nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu /, v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami                                            
e/    iné subjekty len v prípade, ak sa na ne  vzťahuje kontrolná právomoc obce podľa osobitných predpisov.
      

§ 4
Tretie osoby

Tieto zásady upravujú  tiež súčinnosť právnických a fyzických osôb, ktoré ku kontrolovanému subjektu majú zmluvný vzťah dodávateľa tovarov a služieb (ďalej len „tretia osoba“).


§ 5
Kontrolná činnosť obecného zastupiteľstva


1/    Obecné zastupiteľstvo vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi /  a všeobecne záväznými nariadeniami obce. Kontrolná pôsobnosť obecného zastupiteľstva ako samosprávneho orgánu obce sa vzťahuje na všetku jej činnosť.

2/    Obecné zastupiteľstvo vykonáva kontrolnú činnosť predovšetkým na svojich zasadnutiach alebo prostredníctvom osobitných kontrolných akcií.

3/    Na svojich zasadnutiach obecné zastupiteľstvo prerokúva a kontroluje najmä:
-    plnenie prijatých uznesení a úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce
-    dodržiavanie zákonnosti, účelnosti a hospodárnosti pri nakladaní s majetkom  a finančnými prostriedkami obce
-    výsledky kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce a iných kontrolných orgánov ako aj opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
-    plnenie príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu obce.

4/    Osobitné kontrolné akcie vykonáva obecné zastupiteľstvo prostredníctvom hlavného kontrolóra obce, ďalej prostredníctvom obecnej rady, komisií obecného zastupiteľstva a poslancov. Na vykonanie osobitnej kontrolnej akcie môže zriadiť aj dočasnú kontrolnú komisiu z poslancov, táto sa riadi pri výkone kontroly pravidlami podľa tretej časti týchto zásad.

5/    Obecné zastupiteľstvo nariaďuje vykonanie kontrolnej činnosti ostatným kontrolným orgánom formou uznesenia.   § 6
Kontrolná činnosť starostu obce


1/    Starosta obce vykonáva kontrolu  v rámci pôsobnosti, ktorá mu je zverená osobitnými predpismi5/, všeobecno-záväznými nariadeniami alebo vnútornými normatívnymi aktmi. Na vykonanie kontroly môže poveriť písomne inú osobu vo vymedzenom rozsahu.

2/    Kontrolná činnosť starostu má charakter riadiacej činnosti  a  nevzťahujú sa na ňu pravidlá kontrolnej činnosti. O výsledku kontroly nespisuje  protokol /správu/ ani záznam, ak si to nevyžaduje špecifická povaha kontrolovaných skutočností a zistených nedostatkov. V prípade zistenia nedostatkov starosta ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov.

3/    Starosta obce ďalej  zodpovedá za zabezpečenie :
a/    vytvorenia, zachovávania a rozvíjania finančného riadenia,
b/    vylúčenia zásahov smerujúcich k ovplyvňovaniu zamestnancov vykonávajúcich finančnú kontrolu,
c/     vzájomnej nezlučiteľnosti a oddelenia rozhodovacích právomocí vedúcich zamestnancov od právomocí zamestnancov zodpovedných za realizáciu finančnej operácie od právomoci zamestnancov zodpovedných za vedenie účtovníctva,
d/    zodpovedajúcej kvalifikácie a odbornej spôsobilosti zamestnancov uvedených v písm. b)  a c) na vykonávanie ich činností,
e/    overovania vybraných finančných operácií následnou finančnou kontrolou podľa potrieb orgánu verejnej správy,
f/    prijatia opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku,
g/   určenia zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky a uplatnenia opatrení voči nim podľa osobitného predpisu,
h/   riadenia rizík tak, aby sa pri plnení zámerov a cieľov orgánu verejnej správy predchádzalo porušovaniu osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia,
 i/  monitorovania činností vykonávaných orgánom verejnej správy s cieľom získavania informácií o nich, posudzovania úrovne ich vykonávania, oznamovania nedostatkov zistených v činnostiach vykonávaných orgánom verejnej správy a ich odstraňovania.§ 7
Kontrolná činnosť obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva


1/    Rada a komisie obecného zastupiteľstva vykonávajú kontrolnú činnosť a kontrolujú plnenie úloh obce v oblastiach pre ktoré boli zriadené a v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom. O výsledkoch tejto činnosti informujú priamo zastupiteľstvo. Rada aj starostu obce.

2/    Na výkon konkrétnej kontrolnej úlohy môže rada alebo komisia vytvoriť osobitnú kontrolnú skupinu, ktorá o svojej činnosti podáva správu rade, alebo komisii.

3/    Výkon kontroly podľa vyššie uvedeného sa riadi pravidlami podľa tretej  časti týchto zásad.§ 8
Kontrolná činnosť poslancov obecného zastupiteľstva


1/    Poslanci obecného zastupiteľstva  uskutočňujú  kontrolnú činnosť prostredníctvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, prácou v komisiách alebo v osobitných komisiách ustanovených pre tento účel.

2/    Poslanci obecného zastupiteľstva sú oprávnení zúčastňovať  sa na kontrolách a previerkach, ktoré vykonávajú orgány mesta a to na základe vlastnej iniciatívy alebo pozvania kontrolného orgánu.


                                                        
§ 9
Spolupráca orgánov kontroly


1/    Kontrolné orgány uvedené v § 2  ods.1 týchto zásad v rozsahu svojej pôsobnosti pri výkone kontrolnej činnosti vzájomne  spolupracujú, môžu vykonávať spoločné kontrolné akcie a poskytujú si v prípade potreby informácie súvisiace s ich kontrolnou činnosťou.

2/    Kontrolné orgány upozorňujú príslušné orgány na nedostatky zistené kontrolou, ktorých riešenie patrí do kompetencie týchto orgánov.

 

§ 10
Externá spolupráca


1/    Kontrolný orgán si môže na vykonanie kontroly prizvať v odôvodnených prípadoch externých spolupracovníkov, ktorými môžu byť zamestnanci iného orgánu verejnej správy, iných právnických osôb alebo fyzické osoby s ich súhlasom, ak je ich odbornosť alebo iná spôsobilosť nevyhnutná pre výkon kontroly alebo ak je to odôvodnené osobitnou povahou kontroly.

2/    Externá spolupráca môže byť poskytovaná bezodplatne alebo za úhradu. Náklady vzniknuté v súvislosti s výkonom kontroly prizvanej osobe uhrádza obec. Úhrada              za poskytnutie externej spolupráce je poskytovaná v súlade s osobitnými predpismi /.      
Prizvanie externého spolupracovníka k vykonaniu kontroly za úhradu podlieha predchádzajúcemu schváleniu:
a/    obecným zastupiteľstvom v prípade kontroly vykonávanej kontrolnými orgánmi uvedenými v  § 2 písmeno a) až d) týchto zásad
b/    starostom obce, alebo obecným zastupiteľstvom v prípade kontroly vykonávanej hlavným kontrolórom obce


                                           


II. časť
Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce.

§ 11
Postavenie hlavného kontrolóra


1/    Postavenie, voľbu a výkon funkcie hlavného kontrolóra obce upravuje osobitný zákon /.

2/    Hlavný kontrolór vykonáva svoju činnosť nezávisle a nestranne a zodpovedá sa za ňu výhradne mestskému zastupiteľstvu.

3/   Hlavný kontrolór má pri výkone svojej činnosti postavenie verejného činiteľa.

4/    Obecné zastupiteľstvo a starosta obce vytvárajú hlavnému kontrolórovi vhodné  organizačné, personálne a materiálne podmienky na nezávislý výkon jeho činnosti  a plnenie zverených úloh.
§ 12
Úlohy hlavného kontrolóra a rozsah kontrolnej činnosti


1/    Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola:
-    zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce ako aj s majetkom štátu zvereným do jej správy /
-    príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
-    vybavovania sťažností a petícií v rozsahu určenom osobitnými zákonmi /
-    dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení obce, interných predpisov a plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
-    plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi /, všeobecno-záväznými nariadeniami obce a uzneseniami obecného zastupiteľstva

2/    Hlavný kontrolór plní tieto úlohy:
-    vykonáva kontroly v rozsahu podľa bodu 1/ na základe prijatého plánu kontrolnej činnosti, uznesení obecného zastupiteľstva alebo z vlastného podnetu na základe poznatkov získaných pri výkone svojej činnosti
-    predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najmenej 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený na úradnej tabuli obce
-    vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v zastupiteľstve 
-    predkladá správy o výsledkoch kontrol v zmysle zákona o obecnom zriadení, priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
-    predkladá obecnému zastupiteľstvu jedenkrát ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí obdobia, za ktoré sa správa podáva, ktorým je predchádzajúci kalendárny rok
-    vybavuje sťažnosti v prípadoch, keď to ustanovuje zákon o sťažnostiach čo znamená, že prešetruje sťažnosti smerujúce proti činnosti veliteľa požiarneho zboru obce alebo iného zamestnanca obce a štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorej je obec zriaďovateľom ak mu jej prešetrenie zverilo obecné zastupiteľstvo uznesením 
-    vykonáva následnú finančnú kontrolu podľa osobitného zákona2/
-    vykonáva ďalšie úlohy uložené osobitnými zákonmi /
-    spolupracuje so štátnymi orgánmi  vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami  pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo štrukturálnych fondov Európskej únie

3/     Hlavný kontrolór sa zúčastňuje  na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií obecného zastupiteľstva.

4/     Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a písomností potrebných pre výkon kontrolnej činnosti podľa bodov 1/ a 2/. Pri výkone kontroly môže požiadať o súčinnosť všetky zainteresované orgány a organizácie obce, ako aj o spoluprácu odborných pracovníkov obecného úradu na nevyhnutne potrebný čas po dohode so starostom obce, môže požadovať od štatutárnych zástupcov  a vedúcich orgánov a organizácií obce a ostatných pracovníkov obce stanoviská a vyjadrenia k problematike týkajúcej sa predmetu vykonávanej kontroly.

5/    Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi obce.

6/    Hlavný kontrolór  pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon2/ a  tretia časť týchto zásad.
   

                          
III. časť
Pravidlá kontrolnej činnosti


§ 13
Obsah  a zameranie kontrolnej činnosti


1/    Pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach obecnej samosprávy sa vzťahujú na činnosť hlavného kontrolóra a kontrolných orgánov uvedených v § 2, ods.1 písmeno a) až d) týchto zásad, ak v nich nie je uvedené inak, ako aj na kontrolované subjekty podľa § 3 týchto zásad.

2/    Kontrolné orgány v rozsahu svojej pôsobnosti zameriavajú kontrolnú činnosť na vecnú a formálnu správnosť, zákonnosť, účelnosť, hospodárnosť a účinnosť plnenia úloh.

3/    Kontrolnou činnosťou sa zisťuje:

-    objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne – záväznými nariadeniami a vnútornými predpismi
-    príčiny zistených nedostatkov a ich následky
-    zodpovednosť kontrolovaných subjektov a ich zamestnancov za zistené nedostatky
 
4/    Pri výkone kontroly sú kontrolné orgány, poverené osoby a prizvané osoby povinné postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené záujmy kontrolovaných subjektov.

5/    Prizvané osoby môžu v prípade potreby vykonávať kontrolu na základe písomného poverenia hlavného kontrolóra obce. Ostatní zamestnanci obce, ktorí pri kontrole poskytujú spoluprácu v zmysle § 14 ods.4 týchto zásad, vykonávajú kontrolu na základe poverenia hlavného kontrolóra vydaného po predchádzajúcom súhlase starostu obce.§ 14
Predpojatosť

 
1/    Osoby vykonávajúce kontrolu a prizvané osoby, ktorým sú známe skutočnosti zakladajúce pochybnosti o ich nepredpojatosti so zreteľom na ich vzťah k predmetu kontroly alebo ku kontrolovaným subjektom, sú povinné tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámiť príslušnému kontrolnému orgánu.

2/    V prípade, že má vedúci kontrolovaného subjektu pochybnosti o nepredpojatosti osôb vykonávajúcich kontrolu, môže podať písomné námietky príslušnému kontrolnému orgánu s uvedením dôvodu. Podanie námietok nemá odkladný účinok.

3/    Osoby vykonávajúce kontrolu a prizvané osoby, proti ktorým podal kontrolovaný subjekt námietky, sú oprávnené vykonať pri kontrole len také úkony, ktoré nedovoľujú odklad.

4/    Príslušný orgán je povinný  rozhodnúť  o námietkach najneskôr do 3 pracovných dní od ich uplatnenia a písomne oboznámiť s rozhodnutím toho, kto námietky uplatnil.

5/    Orgánom príslušným na rozhodnutie podľa bodu 4/ je obecné zastupiteľstvo.

6/    Na rozhodovanie o predpojatosti sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní1/


§ 15
Oprávnenia a povinnosti kontrolného  orgánu


1/    Kontrolný orgán je pri výkone kontroly oprávnený  v nevyhnutnom rozsahu najmä:

-    vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov patriacich kontrolovanému subjektu, ak bezprostredne súvisia s predmetom kontroly, nedotknuteľnosť obydlia výkonom tohto oprávnenia môže byť dotknutá len výnimočne za zákonom stanovených podmienok /
                                   
-    vyžadovať od kontrolovaného subjektu v určenej lehote poskytnutie originálov dokladov a písomností, vyjadrení, ostatných informácií vrátane záznamov dát            na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky a ich výpisov, ktoré sú potrebné pre vykonanie kontroly. Pri vyžiadaní dokladov a informácií obsahujúcich predmet  štátneho, služobného a hospodárskeho  tajomstva alebo iné utajované skutočnosti,  je potrebné dodržať postup podľa osobitných predpisov /.
                                                                                                                                                                                                                         
-    odoberať aj mimo priestorov kontrolovaného subjektu originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným  právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov a vykonať ďalšie nevyhnutné úkony súvisiace s kontrolou

-    vyžadovať od kontrolovaného subjektu  a jeho zamestnancov  ako aj od tretej osoby súčinnosť  potrebnú na vykonanie kontroly. Od právnických a fyzických osôb, ktoré nie sú tretími osobami, možno súčinnosť vyžadovať v nevyhnutnom rozsahu s ich súhlasom. Súčinnosť nemožno vyžadovať, ak by tým bol ohrozený život alebo zdravie osôb, alebo ak by  sa jej poskytnutím porušila zákonom stanovená povinnosť mlčanlivosti a kontrolovaný subjekt nebol  tejto povinnosti zbavený oprávneným orgánom

-    vyžadovať od tretej osoby predloženie dokladov, poskytnutie informácií a vysvetlení súvisiacich s kontrolou a  odobrať doklady a iné materiály, pokiaľ je to nevyhnutné   na dosiahnutie účelu a cieľa  kontroly

-    vyžadovať od kontrolovaného subjektu prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku, ak odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej kontrolným orgánom.

2/    Kontrolný orgán je pri výkone kontroly povinný:

-    vopred oznámiť vedúcemu  alebo štatutárnemu zástupcovi kontrolovaného subjektu  predmet, účel a termín začatia kontroly. Ak by oznámením o začatí kontroly mohlo dôjsť k zmareniu jej účelu,  oznámenie sa vykoná najneskôr pri začatí kontroly

-    preukázať kontrolovanému subjektu oprávnenie na vykonanie kontroly vrátane preukázania totožnosti osôb vykonávajúcich kontrolu,

-    vydať kontrolovanému subjektu a tretej osobe potvrdenie o odobratí originálov dokladov, písomností a iných materiálov mimo jeho priestorov a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím. Ak tieto veci nie sú potrebné pre ďalší výkon kontroly alebo na iné konanie podľa osobitných predpisov /, vráti ich kontrolný orgán tomu, komu boli odobraté

-    oboznámiť štatutára, alebo vedúceho kontrolovaného subjektu  prípadne ďalších zodpovedných zamestnancov s písomným  výsledkom kontroly, t.j. so správou /protokolom/ o výsledku kontroly v prípade, že kontrolou boli zistené nedostatky alebo so záznamom o kontrole v prípade, že kontrolný orgán nedostatky nezistil. Oboznámenie kontrolovaného subjektu so správou je povinný vykonať pred jej prerokovaním a vyžiadať si  od neho v určenej lehote písomné vyjadrenia ku kontrolným zisteniam uvedeným v správe.

-    preveriť opodstatnenosť písomných námietok ku kontrolným zisteniam , zohľadniť opodstatnené námietky v dodatku ku správe a oboznámiť s ním kontrolovaný subjekt

-    písomne oznámiť neopodstatnenosť námietok kontrolovanému subjektu najneskôr      do termínu prerokovania správy

-    prerokovať správu so štatutárom, alebo vedúcim kontrolovaného subjektu a zodpovednými zamestnancami, ktorých sa kontrolné zistenia týkajú

-    v zápisnici o prerokovaní správy uložiť štatutárovi, alebo vedúcemu kontrolovaného subjektu, aby v určenej lehote prijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku a aby predložil písomnú správu o ich splnení, určil zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky a uplatnil voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu /

-    odovzdať správu a zápisnicu o prerokovaní alebo záznam o kontrole štatutárovi, alebo vedúcemu  kontrolovanému subjektu

-    informovať  v odôvodnených prípadoch o kontrolných zisteniach nadriadený orgán kontrolovaného subjektu

-    oznámiť podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov /. Ak výsledky kontroly nasvedčujú tomu, že došlo k protiprávnej činnosti podľa predošlej vety, oznámi kontrolný orgán túto skutočnosť obecnému zastupiteľstvu zároveň s predložením správy o výsledku kontroly

-    zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone kontroly. Od povinnosti mlčanlivosti môže osobu vykonávajúcu kontrolu oslobodiť vedúci kontrolného orgánu, ktorým je hlavný kontrolór  ak sa jedná o osoby poverené výkonom kontroly, v ostatných prípadoch obecné zastupiteľstvo. Tým nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť o štátnom, služobnom a hospodárskom tajomstve podľa osobitných predpisov13/ .


§ 16
Oprávnenia a povinnosti kontrolovaného subjektu a tretej osoby


1/    Kontrolovaný subjekt je oprávnený:

-    vyžadovať od kontrolného orgánu preukázanie svojho oprávnenia na vykonanie kontroly vrátane preukázania totožnosti osôb vykonávajúcich kontrolu

-    vyžadovať od kontrolného orgánu potvrdenie o odobratí originálov dokladov, záznamov dát a ostatných informácií

-    písomne sa vyjadriť ku kontrolným zisteniam v lehote určenej kontrolným orgánom

-    vyžadovať od kontrolného orgánu odovzdanie písomného dokumentu o výsledku kontroly.

2/    Kontrolovaný subjekt je povinný:

-    vytvoriť vhodné podmienky na vykonanie kontroly a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh kontroly

-    poskytovať kontrolným orgánom súčinnosť potrebnú na riadny výkon kontroly, zodpovedajúcu oprávneniam týchto orgánov podľa § 16  bodu 1/   týchto zásad

-    predložiť kontrolnému orgánu na vyžiadanie výsledky kontrol vykonaných inými orgánmi, ktoré majú vzťah k predmetu kontroly

-    dostaviť sa na prerokovanie výsledkov kontroly v termíne určenom orgánom kontroly

-    prijať v určenej lehote opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku

-    predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov, o určení zodpovedných zamestnancov a uplatnení opatrení podľa osobitného predpisu15/

-    prepracovať a predložiť kontrolnému orgánu písomný zoznam opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku, ak kontrolný orgán vyžadoval ich prepracovanie a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení.

3/    Tretia osoba je povinná poskytnúť kontrolnému orgánu súčinnosť v rozsahu podľa § 4 týchto zásad.


§ 17
Dokumenty o výsledku kontroly


1/     Písomným dokumentom o výsledku vykonanej kontroly je:

a/    správa o výsledku kontroly, prípadne čiastková správa, priebežná správa alebo dodatok k správe, ktoré sa vyhotovujú vtedy, ak kontrolný orgán  zistil u kontrolovaného subjektu nedostatky
b/    záznam o výsledku kontroly, ktorý sa vypracúva vtedy, ak kontrolný orgán nezistil nedostatky.

V prípade, že predmetom kontroly je oblasť výkonu kompetencií prenesených štátom na samosprávu a plnenie uznesení obecného zastupiteľstva, použije sa v názve týchto dokumentov označenie „ protokol „ namiesto pojmu „správa“.
Ďalšie ustanovenia tohto článku sa vzťahujú rovnako na správu aj protokol (ďalej len „správa“).
      
2/    Správa o výsledku kontroly obsahuje:
-    označenie kontrolného orgánu a mená a priezviská osôb, ktoré kontrolu vykonali, vrátane prizvaných osôb
-    označenie kontrolovaného subjektu
-    predmet kontroly, kontrolované obdobie, miesto a čas vykonania kontroly
-    úplný popis kontrolných zistení, označenie všeobecne záväzných predpisov, ktoré boli porušené a dokladov, ktoré preukazujú správnosť kontrolných zistení
-    zoznam príloh ku správe, ktoré tvoria vyjadrenia zodpovedných zamestnancov kontrolovaného subjektu, doklady a písomnosti vzťahujúce sa k predmetu kontroly
-    dátum vyhotovenia správy a podpisy osôb, ktoré kontrolu vykonali
-    dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so správou a podpisy jeho zamestnancov ktorí sa oboznámenia zúčastnili
-    stanovenie lehoty na podanie námietok kontrolovaného subjektu ku kontrolným zisteniam
-    písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom.

3/    Čiastková správa sa vypracúva, ak je nutné bezodkladne prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, ak kontrolu vykonávajú spoločne viaceré kontrolné orgány alebo sa kontrola vykonáva vo viacerých kontrolovaných subjektoch resp. vo viacerých vnútorných organizačných jednotkách kontrolovaného subjektu alebo ak kontrolné zistenia odôvodnene nasvedčujú tomu, že bol spáchaný trestný čin, priestupok alebo iný správny delikt.

4/    Priebežná správa sa vypracúva, ak sa vykonala kontrola na mieste za prítomnosti povereného zástupcu kontrolovaného subjektu z dôvodu, že objektívny stav kontrolovaných skutočností nebolo možno overiť z predložených dokladov a písomností.

5/    Dodatok k správe sa vypracúva, ak proti kontrolným zisteniam uvedeným v správe podal kontrolovaný subjekt v určenej lehote opodstatnené námietky alebo vyšli najavo skutočnosti, ktoré v čase oboznamovania sa so správou neboli známe.

6/    Na náležitosti čiastkovej správy, priebežnej správy, dodatku ku správe ako aj  záznamu o kontrole sa primerane vzťahuje  bod 2/  tohto ustanovenia.

7/    Kontrola je skončená prerokovaním správy o výsledku kontroly alebo oboznámením kontrolovaného subjektu so záznamom o výsledku kontroly.
Kontrolný orgán je povinný oboznámiť s obsahom správy a prerokovať ju so štatutárom, alebo vedúcim pracovníkom kontrolovaného subjektu príp. s ďalšími zodpovednými zamestnancami v tej časti, ktorá  sa ich dotýka.

8/    Kontrola sa považuje za skončenú aj vtedy, ak sa kontrolovaný subjekt odmietne oboznámiť so správou, písomne sa k nej nevyjadrí alebo odmietne podpísať zápisnicu.   Za odmietnutie oboznámiť sa so správou sa považuje aj nedostavenie sa predvolaných osôb na prerokovanie správy  v termíne určenom kontrolným orgánom bez  uvedenia dôvodu alebo predchádzajúceho ospravedlnenia. Tieto skutočnosti sa uvedú v zápisnici.

9/    Kontrolný orgán o prerokovaní správy vypracuje zápisnicu, ktorá obsahuje:
-    dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so správou
-    dátum prerokovania správy, mená zamestnancov kontrolného orgánu a zástupcov kontrolovaného subjektu prítomných na prerokovaní a ich podpisy
-    uloženie povinnosti v určenej lehote prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení prijatých opatrení a uplatnení opatrení podľa osobitného predpisu 15/.


§ 18
Porušenie povinností na úseku kontroly


1/    Neplnenie si povinností podľa týchto zásad a zavinené marenie kontroly zamestnancami kontrolovaných subjektov sa posudzuje ako porušenie pracovnej disciplíny podľa osobitného predpisu15/.


§ 19
Spoločné ustanovenia


1/    Písomné dokumenty o výsledku kontrol sú služobnými úradnými písomnosťami, ktoré sa archivujú po dobu 10 rokov. Vyhotovujú sa v dvoch originálnych vyhotoveniach, ktoré sa označujú registračným číslom, z týchto jeden výtlačok sa odovzdáva kontrolovanému subjektu a jeden si ponecháva kontrolný orgán. Vyhotovenie ďalších kópií z pôvodných dokumentov je možné len so súhlasom kontrolného orgánu  na základe písomnej  žiadosti pre nevyhnutnú služobnú potrebu. Ich ďalšie rozširovanie je neprípustné.

2/    Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti predkladané obecnému zastupiteľstvu sa vyhotovujú ako verejné informatívne materiály, ktoré sumarizujú kontrolné zistenia, príčiny a škodlivé dôsledky zistených nedostatkov. Súčasťou správy môžu byť aj opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov prijaté vedúcim kontrolovaného subjektu a uplatnenie zodpovednosti voči zodpovedným pracovníkom.

3/    Poskytovanie informácií o priebežných zisteniach počas kontroly nie je prípustné, s výnimkou, ak je nutné bezodkladne prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a kontrolný orgán k tomu vypracuje čiastkovú správu.

4/    Kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov sa považuje za samostatnú kontrolnú úlohu.

5/    Výsledky finančných a ďalších kontrol vykonaných oprávnenými štátnymi a inými kontrolnými inštitúciami (tzv. vonkajšie kontroly) v subjektoch uvedených v § 3 písmeno a) až e) týchto zásad, sú tieto subjekty povinné bezodkladne po ukončení kontroly v kópii predložiť hlavnému kontrolórovi obce.

6/    Všetky orgány  kontroly podľa § 2 ods.1 týchto zásad majú právo sa oboznamovať s písomnými dokumentmi o výsledkoch  kontrol vykonaných ostatnými kontrolným orgánmi obce alebo vonkajšími kontrolnými orgánmi u hlavného kontrolóra obce.


§ 20
Prechodné ustanovenia


Na kontroly začaté pred účinnosťou tohto všeobecno-záväzného nariadenia sa vzťahujú platné zákony SR.


§ 21
Záverečné  a zrušovacie ustanovenia


1/    Zmeny a doplnky tohto všeobecno-záväzného nariadenia je možné vykonať ich schválením obecným zastupiteľstvom ako VZN.

2/    Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecno-záväzné nariadenie obce č.  2/2012  na zasadnutí  dňa 26. 4. 2012 uznesením číslo 4/2012.

4/    Toto všeobecno-záväzné nariadenie bolo vyhlásené jeho vyvesením na úradnej tabuli obce dňa 27. 4.2012
        Toto všeobecno-záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňa 11. 5. 2012                                                                                                          Vyvesené dňa 27. 4. 2012


                                   
                                                                                                                  Ing. Miloš C ú c i k    

                                                                                                                      starosta obce

 

HORE