E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

volby-prezidenta2

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na  sobotu 23. marca 2024.Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na  sobotu 6. apríla 2024.

Hlasovanie voličov:

Vo voľbách prezidenta je možné hlasovať výlučne vo volebnej miestnosti na území Slovenskej republiky.

Občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil najneskôr v deň volieb 18 rokov, môže hlasovať buď v obci svojho trvalého pobytu, alebo v ktorejkoľvek volebnej miestnosti, ak požiadal o hlasovací preukaz.

Občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku môže hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti, ak predloží platný cestovný doklad a vyhlásenie o tom, že má trvalý pobyt v zahraničí a teda nemá na Slovensku trvalý pobyt.

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

V súlade s § 11 c ods.5 zákona č. 180/ 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec Valaská Belá zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:podskocova.ludmila@valaskabela.sk


Hlasovací preukaz:

Obce začnú vydávať hlasovacie preukazy najskôr od 7. februára.  Volič môže jednou žiadosťou požiadať o hlasovacie preukazy pre obe kolá volieb, musí to však v žiadosti zreteľne uviesť. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom. Oprávňuje voliča s trvalým pobytom na Slovensku voliť v ľubovoľnom volebnom okrsku.

O hlasovací preukaz možno požiadať elektronicky alebo listinne najneskôr do 4. marca pre prvé kolo volieb a najneskôr do 14. marca pre druhé kolo volieb. Listinná žiadosť musí byť do uvedených termínov aj obci doručená.

Osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce (najneskôr v piatok 22. marca; pre druhé kolo volieb najneskôr v piatok 5. apríla).

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu  musí obsahovať údaje o voličovi:

meno a priezvisko,

rodné číslo,

štátnu príslušnosť,

adresu trvalého pobytu ,

korešpondenčnú adresu, na ktorú obec Valaská Belá doručí hlasovací preukaz.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom. Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec Valaská Belá voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

Hlasovanie voliča s hlasovacím preukazom:

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a súčasne s občianskym preukazom predloží volebnej komisii hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov.

Delegovanie do volebných komisií:

Politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade SR, a petičný výbor môžu delegovať jedného člena a jedného náhradníka do okrskových a okresných volebných komisií do 19. februára. Prvé zasadnutia volebných komisií sa uskutočnia do 29. februára.

Zverejnenie elektronickej adresy k delegovaniu členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie v obci Valaská Belá:

V súlade s § 49 zákona č. 180/ 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov do okrskovej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade SR, a petičný výbor jedného člena a jedného náhradníka v lehote do 19.2.2024. Obec Valaská Belá zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie:podatelna@valaskabela.sk

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
12. 01. 2024  Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta SR187 kB [pdf]
12. 01. 2024  Informácie pre voliča pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky238 kB [pdf]
20. 02. 2024  Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenske republiky190 kB [pdf]
25. 03. 2024  Výsledky I. kola volieb - zápisnica okrskok 1101 kB [pdf]
25. 03. 2024  Výsledky I. kola volieb - zápisnica okrsok 2100 kB [pdf]
08. 04. 2024  Výsledky II. kola volieb - zápisnica okrsok 184 kB [pdf]
08. 04. 2024  Výsledky II. kola volieb - zápisnica okrsok 281 kB [pdf]

HORE