E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Spoločný obecný úrad - stavebný úrad

Odborným referentom pre stavebné konanie v obci Valaská Belá je Ing. Eva Mokrišová.

adresa:972 71  Nováky, Námestie SNP 174/23
tel.: 046/546 00 19, 046/546 12 11
fax: 046/546 00 19
e-mail: sou.novaky@zoznam.sk


Spoločný obecný úrad vykonáva činnosti:

 • zabezpečuje prenesený výkon pôsobnosti stavebného úradu 1. stupňa podľa stavebného zákona
 • vydáva územné rozhodnutia o umiestnení stavby; o využití územia, o chránenom území alebo o ochrannom pásme, o stavebnej uzávere, zmenu územného rozhodnutia, predlžuje platnosť uvedených rozhodnutí
 • vydáva stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, zmenu v užívaní stavby, povolenie terénnych úprav, prác a zariadení, nariadenie údržby stavby, nariadenie nevyhnutných úprav, odstránenie stavby, dodatočné povolenie stavby, nariadenie zabezpečovacích prác, nariadenie vypratania stavby.
  Poverení pracovníci vykonávajú funkciu štátneho stavebného dohľadu podľa stavebného zákona
 • sleduje všetku stavebnú činnosť v obci a dbá, aby sa rozvíjala v súlade so zámermi územného plánovania, dozerá na stav stavieb, kontroluje, či sa stavby a ich zmeny, terénne úpravy, práce a zariadenia uskutočňujú podľa stavebného zákona, stavebného povolenia
 • prejednáva priestupky a správne delikty, ukladá pokuty podľa stavebného zákona
 • vyberanie správnych poplatkov na úseku stavebného zákona
 • vykonáva vyvlastňovacie konanie a vydáva rozhodnutie o vyvlastnení podľa stavebného zákona
 • v konaniach uskutočňovaných v zmysle stavebného zákona zabezpečuje stanoviská, súhlasy dotknutých orgánov vydané podľa osobitných predpisov, vydáva záväzné stanoviská pre dotknuté orgány podľa stavebného zákona
 • vykonáva pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie:
  vykonáva konanie a vydáva stavebné povolenie na stavbu miestnej komunikácie a účelovej komunikácie, ohlasovanie stavebných úprav cestného telesa a súčastí pozemnej komunikácie, udržiavacích prác na cestnom telese a na súčastiach pozemných komunikácií, vykonáva konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavbu miestnej a účelovej komunikácie, prejednáva priestupky a vydáva rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie príslušných ustanovení cestného zákona, v konaniach uskutočňovaných v zmysle cestného zákona zabezpečuje stanoviská, súhlasy dotknutých orgánov vydané podľa osobitných predpisov
HORE