E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Spoločný obecný úrad - školský úrad

PhDr. Soňa Lukáčová
referent pre školský úrad

adresa: 972 71  Nováky, Námestie SNP 174/23
tel.: 046/546 02 96, 046/546 02 98
e-mail:

Vznik školských úradov na Slovensku je súčasťou reformy verejnej správy a decentralizácie v školstve.
Predstavuje prenesenie výkonu štátnej správy na úseku školstva z orgánov štátnej správy na orgány územnej samosprávy (prenesené kompetencie na obce) a výkon administratívno-správnych činností v školstve na úseku územnej samosprávy (originálne kompetencie obce)

Podľa rezortnej filozofie majú školské úrady predstavovať „odborný servis pre školy“.


Školské úrady a legislatíva 

 • zákon NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • smernica MŠ SR č. 8/2005-R, ktorou sa určuje postup krajského školského úradu pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a posudzovaní odborného zabezpečenia činností obce a samosprávneho kraja ako školských úradov
 • smernica MŠ SR č. 7/2004-E, ktorou sa určuje vzorová náplň činností obcí ako školských úradov a samosprávnych krajov zabezpečujúcich prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na orgány územnej samosprávy

Podľa smernice MŠ SR č. 8/2005-R poskytuje finančné prostriedky pre školské úrady (mzdy, odvody do poistných fondov a na činnosť) štát ako úhrada nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy v školstve. Tieto prostriedky sa poskytujú obci prostredníctvom krajského školského úradu.

Školský úrad

 • rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy
 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je v pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie
 • vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktorých zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy, a to najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok
 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy

Odborní zamestnanci školských úradov nevykonávajú priamu metodickú činnosť, ani inšpekčnú činnosť.
Odborní zamestnanci školských úradov vykonávajú odborné, poradenské a administratívno-správne činnosti na úseku školstva vo svojej územnej pôsobnosti :

 • zabezpečujú odborné činnosti vo veciach rozhodovania v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy a to o – prijatí žiaka do základnej školy, povolení odkladu začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka, dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka, oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do základnej školy, oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí, povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR, uložení výchovných opatrení (okrem rozhodovania o udelení pokarhania riaditeľom ZŠ), povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy, určovaní príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v základnej škole a v školskom zariadení, ktoré je súčasťou základnej školy
 • zabezpečujú odborné činnosti v oblasti kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, okrem kontroly v kompetencii Štátnej školskej inšpekcie, vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec
 • zabezpečujú odborné činnosti vo veci vydávania organizačných pokynov pre riaditeľov škôl, ktorých zriaďovateľom je obec, a to najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok
 • zabezpečujú odborné činnosti vo veciach poskytovania odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je obec a to – riadenia a zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a školského stravovania, ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy v základných školách, materských školách, centre voľného času a  v  základnej umeleckej škole, ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov
 • zabezpečujú odborné činnosti spojené so zriaďovateľskou pôsobnosťou obcí (príprava podkladov) v súvislosti so zriaďovaním a zrušovaním základných škôl a školských zariadení a ich zaraďovaním do siete škôl a školských zariadení resp. ich vyraďovaním zo siete škôl a školských zariadení                              
 • na základe poverenia a pokynov obce ako školského úradu zabezpečujú aj ďalšie činností 
HORE