E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Docent, akademický maliar Jozef Trepáč

Docent Akademický maliar Jozef Trepáč

Narodil sa 21. októbra 1936 vo Valaskej Belej. Prvé maliarske školenie nadobudol v ateliéri akad. maliara Michala Tillnera. Neskôr študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave a absolvoval Osvetovú školu. V rokoch 1960-1966 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéroch Ladislava Čemického a profesora Jána Mudrocha na oddelení figurálno-kompozičnej a portrétnej maľby. V rokoch 1968-69 pedagogicky pôsobil na Ľudovej škole umenia v Bratislave, na Pedagogickej škole v Modre a externe na PdF UK v Trnave

Od roku 1970 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty v Trnave, od roku 1979 po umeleckej habilitácii ako docent. V rokoch 1983-90 pôsobil na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty v Nitre ako docent a vedúci katedry. V rokoch 1990-2003 (kedy odišiel do dôchodku) pôsobil ako vedúci na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, kde vyučoval maľbu.

Docent Jozef Trepáč je umelcom strednej generácie, ktorého dielo je súčasťou slovenského moderného výtvarného umenia. Tvorí v oblasti komornej maľby a okrem zátišia a krajiny sa jednoznačne koncentruje na figurálnu maľbu. Predovšetkým je to ženská figúra a portrét. V jeho tvorbe má osobitné významné miesto kvetinové zátišie. Venovaj sa tiež novinovej a knižnej ilustrácii. Ilustroval viacero kníh pre vydavateľstvá Mladé letá a Smena. Ilustroval tiež časopisy Beseda, Svet a Expres. Od roku 1966 sa zúčastňoval výstav doma i v zahraničí a svoje diela predstavil na 16 samostatných výstavách. Za svoju tvorbu dostal viacero cien a čestných uznaní.

Žije a tvorí v Bratislave. Jeho diela sú v zbierkach SNG v Bratislave, Galérie hl. mesta SR Bratislavy, Galérie Jána Koniarika v Trnave, v Nitriaskej galérii, v Galérii umenia v Nových Zámkoch, Ministerstva kultúry SR, Ministerstva školstva SR, Vlastivedného múzea v Bojniciach a v zbierkach dalších inštitúcií a organizácií, ako aj v súkromných zbierkach doma i v zahraničí. Dielo Jozefa Trepáča si nikdy nenárokovalo na bombastické piedestály, ale stalo sa pevnou súčasťou pestrej mozaiky dejín a vývoja slovenského výtvarného umenia, kde má svoje nezastupiteľné miesto.

Na výstave v Galérií ARDAN v Bratislave (február-marec 2007) predstavil maliar výber zo svojej celoživotnej doterajšej tvorby, malý prierez rokmi a dielami, ktorý poskytol návštevníkom výstavy stručný prehľad o štýloch, námetoch a maliarovom videní a spracovaní tém.

HORE