E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školských zariadení


Obec Valaská Belá

Všeobecne  záväzné  nariadenie
Obce  Valaská  Belá

č. 9/2012

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území Obce Valaská BeláObecné zastupiteľstvo Obce Valaská Belá vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, s použitím ustanovení § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, ustanovení § 19 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanovení § 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva totovšeobecne záväzné nariadenie.


§ 1
Predmet úpravy


Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na  dieťa  materskej školy pri Základnej škole s materskou školou Valaská Belá (ďalej len ZŠ s MŠ“), žiaka školského klubu detí pri ZŠ s MŠ,  dieťa v centre voľného času pri ZŠ s MŠ, žiaka – potenciálneho stravník  v  školskej jedálni ZŠ s MŠ zriadených na území  Obce Valaská Belá.


§ 2
Účel dotácie


1) Finančné prostriedky z dotácie sú určené na mzdy a prevádzku materskej školy, školského klubu detí, zariadenia školského stravovania pre žiakov, centra voľného času,  zriadených na území obce, ktorých zriaďovateľom je obec a ktoré je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

2)  Finančné prostriedky na mzdy predstavujú časť dotácie určenej na bežné výdavky, ktoré zodpovedajú ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a v kategórii 620 – poistné a príspevok do poisťovní. Finančné prostriedky na prevádzku predstavujú časť dotácie určenej na bežné výdavky, ktoré zodpovedajú ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 630 – tovary a služby a v kategórii 640 – bežné transfery (napr. odchodné, odstupné, nemocenské a pod.)


§  3
Príjemca dotácie


Oprávneným príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je:

a)    Základná škola s materskou školou Valaská Belá 242 s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá za školské zariadenie, ktoré sú jej organizačnou súčasťou:

1. Materská škola pri  ZŠ Valaská Belá so školskou jedálňou
2. Školský klub detí pri ZŠ Valaská Belá
3. Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ Valaská Belá
4. Centrum voľného času pri ZŠ Valaská Belá


b)    neštátny zriaďovateľ školy a školského zariadenia, zriadený na území obce, ktorý o dotáciu požiada.

§  4
Výška dotácie


1) Výška dotácie pre obec je určovaná počtom detí/žiakov prijatých do materskej školy, školského klubu detí,  zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy, centra voľného času,  na základe zberu údajov v štatistickom výkaze „Škol MŠ SR 40-01“ k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roku, ktorý je rozhodujúci pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom roku.

2) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v prílohe č.1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.

3) Dotácia je stanovená jednou sumou na mzdy a prevádzku na jedno dieťa / žiaka na rok podľa kategórie materských škôl a školských zariadení a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

4) Finančné prostriedky na kalendárny rok sa poskytujú: podľa  Nariadenia vlády SR č. 668/ 2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov  územnej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov.

4) Príjemca dotácie je oprávnený použiť dotáciu len na mzdy a prevádzku. Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účelne a účinne.


§  5
Termín a spôsob poskytovania dotácie


Obec poskytne príjemcovi dotáciu mesačne vo výške jednej dvanástiny z čiastky určenej na príslušný kalendárny rok najneskôr do 28. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.


§  6
Lehota na predloženie údajov potrebných na financovanie

    1) Riaditeľ základnej školy zriadenej obcou, ktorej je súčasťou je materská škola a školské zariadenia, neštátny zriaďovateľ  školy a školského zariadenia, predložia vždy starostovi obce, alebo poverenému zamestnancovi obce na obecný úrad, k desiatemu dňu začínajúceho štvrťroka údaje za predchádzajúci štvrťrok kalendárneho roka:

a) o počte detí, ktoré skutočne strávili  pobyt v MŠ  v celodennej prevádzke, v poldennej
     prevádzke, prípadne o počte detí na adaptačnom pobyte v MŠ za jednotlivé mesiace
     daného štvrťroka;
a) o počte detí  a počte dní, ktoré tieto deti strávili v školskom klube detí za dané  obdobie;
b) o počte detí materskej školy, žiakoch základnej a strednej školy prijatých do centra a počte
     poskytnutých hodín záujmového vzdelávania  v štruktúre podľa jednotlivých záujmových
     krúžkov a iných voľno časových aktivít centra za dané obdobie;
c)  o počte ostatných osôb prijatých do centra voľného času a počte poskytnutých hodín
     záujmového vzdelávania  v štruktúre podľa jednotlivých záujmových
     krúžkov a iných voľno časových aktivít centra za dané obdobie.


§  7
Použitie a zúčtovanie dotácie


1) Termín použitia dotácie je do 31. decembra kalendárneho roka.

2) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. decembra kalendárneho roka, je príjemca povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce  do 25. januára nasledujúceho kalendárneho roka po roku, kedy bola dotácia poskytnutá.

3) Použitie dotácie sa vzťahuje na počet detí detí/žiakov do 15. rokov veku uvedených v zbere údajov v štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01 k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roku, ktorý je rozhodujúci pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom roku. Ak dôjde k ich zníženiu o viac ako 20 %, je potrebné, aby príjemca dotácie do 10 pracovných dní odo dňa, kedy k zníženiu došlo, uvedenú skutočnosť oznámil poskytovateľovi dotácie.

§  8
Kontrola použitia dotácie


Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami obce pridelenými podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva hlavný kontrolór obce Valaská Belá. Príjemca dotácie na prevádzku a mzdy je povinný predložiť všetky doklady preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné vyloženie finančných prostriedkov.

§ 9
Záverečné ustanovenia


1) Príloha č. 1 sa bude aktualizovať po schválení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na nasledujúci kalendárny rok, kedy sa zverejnení výška rozpočtových podielov obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Dotácia na žiaka sa prepočíta podľa počtu žiakov k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka.

2) Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom vo Valaskej Belej, uznesením číslo 156/2012  zo dňa  13.12.2012.

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2013.


Ing. Miloš Cúcik
starosta obce


Vyvesené: 14. 12. 2012Príloha č. 1 k VZN č.  9 /2012

Výška dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školského zariadenia a  centra voľného času  so sídlom na území obce/mesta  na rok 2013:


Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce Valaská Belá   

Výška dotácie na dieťa/žiaka/skutočného stravníka/rok     Počet žiakov k 15.9.2012
Materská škola pri ZŠ                 1 778,00  €                                   44
Školský klub detí pri ZŠ                   92,00  €                                 147
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ       143,00  €                        147
Centrum voľného času pri ZŠ            62,00  €                                170

HORE