E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

VZN, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania sociálnych služieb

Obec Valaská Belá

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Valaská Belá

č. 1/2009

ktorým sa upravujú podmienky poskytovania sociálnych služieb


Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej v zmysle § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

vydáva

v š e o b e c n e    z á v ä z n é    n a r i a d e n i e
ktorým sa upravujú podmienky poskytovania sociálnych služieb
obcou Valaská Belá.

 

Čl. I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE

Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je:
Určiť rozsah sociálnych služieb poskytovaných obcou Valaská Belá
1)   Definovať účastníkov právnych vzťahov pri poskytovaní sociálnych služieb
2)   Definovať práva a povinnosti účastníkov právnych vzťahov pri poskytovaní sociálnej
      služby
3)   Definovať podmienky a spôsob určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady
      za poskytované sociálne služby obcou Valaská Belá v súlade so zákonom
      č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.


Čl. II.
ÚČASTNÍCI PRÁVNYCH VZŤAHOV PRI POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

1) Účastníci právnych vzťahov pri poskytovaní alebo zabezpečovaní sociálnych služieb obcou Valaská Belá sú:
a) prijímateľ sociálnej služby
b) poskytovateľ sociálnej služby
2) Prijímateľom sociálnej služby je fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, ktorý má v obci Valaská Belá trvalý pobyt, prípadne iná fyzická osoba uvedená v zákone č. 448/2008 Z. z. v platnom znení.
3) Poskytovateľom sociálnej služby je za podmienok ustanovených zákonom obec Valaská Belá a iný, verejný a neverejný, poskytovateľ sociálnej služby.


Čl. III.
DRUHY A FORMY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, KTORÝCH POSKYTOVATEĽOM JE OBEC VALASKÁ BELÁ

1) Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými je:
a) opatrovateľská služba
2) Podporná služba ktorou je:
a) odľahčovacia služba

Čl. IV.
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
§ 1
Základné ustanovenia

1) Opatrovateľskú službu ako druh sociálnej služby možno poskytovať občanovi s trvalým pobytom v obci Valaská Belá na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.
2) Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá:
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II, podľa prílohy č.3 k zákonu o sociálnych službách
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách, podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnych službách
3)   Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnych
službách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v      hodinách.
Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č.3 k zákonu o sociálnej pomoci.

4)   Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:
      a)   ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba
      b)   ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na
            opatrovanie podľa osobitného predpisu s výnimkou, ak sa tejto osobe poskytuje
            ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení, alebo ak sa jej poskytuje                   
            odľahčovacia služba                                
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného
      predpisu  
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

5)   Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti občana v pracovných dňoch v čase
       od 7,00 hod. - do 16,00 hod., prostredníctvom opatrovateľov, s ktorými obec uzatvára
       pracovnú zmluvu.

§ 2
Posudková činnosť

1)   Lekárska posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc       
inej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby, pričom    posudzujúci lekár vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného zmluvným lekárom tejto osoby.

2)   Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci lekár lekársky posudok, ktorý
      obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a termín
      opätovného posúdenia zdravotného stavu.
3)   Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc  
inej osoby je posudzovanie individuálnych predpokladov, rodinného prostredia, ktoré   ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti. Vykonáva ju sociálny pracovník obce.
4)   Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje
znevýhodnenia fyzickej osoby v oblasti seba obslužných úkonov, úkonov starostlivosti o   svoju domácnosť pri základných aktivitách podľa prílohy č.4 k zákonu o sociálnych službách v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku a pohlavia bez nepriaznivého zdravotného stavu.
5)   Na základe lekárskeho a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na
      opatrovateľskú službu, ktorý obsahuje :
a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby
b) znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti seba obslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách
c) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu

§ 3
Úhrada za opatrovateľskú službu a jej platenie

1)   Úhradu za opatrovateľskú službu platí opatrovaný a stanovuje sa vo výške 0,70 € na
 jednu hodinu.
2)   Celková výška úhrady za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa
poskytovaných úkonov a vypočíta sa ako násobok sumy 0,70 € a počtu hodín opatrovateľskej služby.
3)   Občan je povinný platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu podľa svojho
príjmu a majetku. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí občanovi zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.
4)   Ak sa príjem občana posudzuje spoločne s príjmami fyzických osôb, ktorých príjmy sa   
spoločne posudzujú, po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí zostať mesačne ich príjmu najmenej 1,3 násobok sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom.
5)   Ak občan nemá príjem, alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za
opatrovateľskú službu, môže úhradu, alebo jej časť platiť osoba na základe čestného vyhlásenia, ktoré bude prílohou uzatvorenej zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby.
6)   Ak podľa odseku 4) nevznikne občanovi povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú 
službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť na rodičov alebo deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom občana, s ktorým obec uzatvára zmluvu o platení úhrady za opatrovateľskú službu.
7)   Ak podľa predchádzajúcich odsekov nevznikne občanovi povinnosť platiť úhradu za
opatrovateľskú službu, alebo jej časť, a táto povinnosť nevznikne ani rodičom, alebo deťom a občan zomrie, nezaplatená úhrada za opatrovateľskú službu alebo jej časť je pohľadávka obce, ktorá sa uplatňuje v dedičstve.


§ 4
Konanie vo veci opatrovateľskej služby

1) Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, je povinná podať obci písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby, ktorá obsahuje:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, dátum narodenia a adresu jej pobytu
a) druh sociálnej služby
b) potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok
c) doklady o majetkových pomeroch
d) deň začatia poskytovania opatrovateľskej služby a čas poskytovania opatrovateľskej služby
e) iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy.
2)  Súčasťou žiadosti musí byť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú
      službu.
3) Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdení odkázanosti na opatrovateľskú službu, ktorá obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu, rodinný stav, štátne občianstvo, druh sociálnej služby a potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave.
4) Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu
5) Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu môže v jej mene a s jej súhlasom podať žiadosť aj iná fyzická osoba.
6) Obec poskytuje opatrovateľskú službu na základe písomnej zmluvy, ktorá obsahuje zákonom stanovené náležitosti, ktorú je povinná uzatvoriť podľa zákona účinného od 01.01.2009 po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.
7) Fyzická osoba je povinná písomne oznámiť obci do ôsmich dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na opatrovateľskú službu a zmeny v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrad za opatrovateľskú službu.
8) Osobné údaje, ktoré spracúva obec na účely poskytovania opatrovateľskej služby sú meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, rodinný stav, štátne občianstvo, údaje týkajúce sa zdravia, údaje o príjme, údaje o majetku.
9) Obec vedie evidenciu o prijímateľoch opatrovateľskej služby v rozsahu predchádzajúceho odseku vrátane počtu hodín opatrovateľskej služby a úhrady za jednu hodinu opatrovateľskej služby.


Čl. V.
ODĽAHČOVACIA SLUŽBA
§ 5
Základné ustanovenia

1)   Odľahčovacia služba je podporná sociálna služba, poskytovaná fyzickej osobe, ktorá   
opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a poberá peňažný príspevok na opatrovanie počas obdobia, kedy nemôže opatrovanie vykonávať.
2) Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.

3) Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku osobe, ktorá je opatrovaná, v rozsahu najmenej 12 hodín

4) Fyzická osoba ktorá opatruje má možnosť čerpať si voľno aj po jednotlivých dňoch, nie však po hodinách. Aj časť dňa sa považuje za celý deň.


§ 6
Podmienky a postup pri poskytovaní odľahčovacej služby

 1)  Odľahčovacia služba sa poskytuje na základe písomnej žiadosti o poskytnutie tejto služby fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.
Žiadosť musí obsahovať:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytnutie odľahčovacej
služby, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, štátne občianstvo
b) posudok vydaný príslušným úradom práce sociálnych vecí a rodiny pre účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou, alebo iným VÚC
c) písomný súhlas opatrovanej osoby na poskytnutie odľahčovacej služby.

2) Žiadosť o poskytovanie odľahčovacej služby musí fyzická osoba podať obci 14 dní pred dňom začatia poskytovania tejto služby.

§ 7
Konanie vo veci odľahčovacej služby

1)   Na základe posudku ÚPSVaR a písomnej žiadosti fyzickej osoby o uzatvorenie zmluvy 
      na poskytovanie tejto služby, obec uzatvára zmluvu o poskytovaní odľahčovacej služby.

2)   Zmluva musí obsahovať:
a) označenie zmluvných strán
b) druh poskytovanej sociálnej služby
c) vecný rozsah a formu sociálnej služby
d) deň začatia poskytovania služby
e) čas poskytovania sociálnej služby
f) miesto poskytovania sociálnej služby
g) sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej úhrady

3) Úhrada za odľahčovaciu službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu hodín
poskytovanej služby v príslušnom mesiaci. Úhrada sa platí najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca na účet obce a úhradu za odľahčovaciu službu platí fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá potrebuje opatrovanie.

4)  Výška úhrady za odľahčovaciu službu je podľa čl. IV, § 3, ods. 1 určená v sume 0,70 € na
      1 hodinu.


Čl. VI
PRECHODNÉ USTANOVENIA

1)   Fyzická osoba ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba podľa zákona účinného do
      31. decembra 2008 sa považuje za odkázanú na túto službu do nadobudnutia   
      právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu podľa zákona      
      účinného od 01. januára 2009, najdlhšie do 31. decembra 2010.
2)   Fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od  
1. januára 2009 je povinná splniť podmienku dosiahnutého vzdelania, t.j. buď úplné stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín do 31. decembra 2011.
3) Žiadosti na poskytnutie opatrovateľskej služby uzatvorené do 31.12.2008 podľa
      zákona 195/1998 sú v platnosti podľa VZN č. 1/2003 zo dňa 28.1.2003 a VZN č. 7/2004
      zo dňa 7.12.2004 do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na
      opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009, najdlhšie do 
      31.12.2010.


Čl.VII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1) Toto VZN bolo schválené Uznesením č. 35/2009 OZ vo Valaskej Belej dňa 21.5.2009.

 

Ing. Jozef Mulinka
starosta obce

HORE